Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     273
             Vakar:      433
            


twitterpatricia123 - Atkarīgie pakalpojumipatricia123 - patriciadjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na ulice
Blogo arī Tu!
Novados: Aicina piedalīties pārgājienā Kūku pagastā (0)

18.decembrī Krustpils novada Kūku pagastā norisināsies Latvijas simtgadei veltīts pārgājiens „Ziema – 2016”.
Pārgājienā tiek aicināti piedalīties visi interesenti, piesakot savu komandu, kurā ir jābūt vismaz diviem cilvēkiem, maksimālais cilvēku ierobežojums komandām nav noteikts.

Katra komanda, reģistrējoties - aizpildot pieteikuma anketu Krustpils novada mājaslapā www.krustpils.lv un elektroniski to nosūtot uz e-pastu:

angelina.smirnova@krustpils.lv - piesaka arī savas komandas nosaukumu, kurš atbilst visām noteiktajām ētikas normām. Pieteikuma anketa jānosūta līdz 2016.gada 15.decembrim. Sīkāku informācija par pārgājienu, pieteikšanos un citiem jautājumiem iespējams noskaidrot, zvanot Normundam Pastaramm – 22315021 vai uz tālruni – 28311364.

Pasākuma dienā dalībnieku reģistrācija notiks Vecajā Sūnu skolā no plkst. 8:00 – 8:30, savukārt starts - pie Vecās Sūnu skolas plkst. 9:00 un finišs - pie Vecās Sūnu skolas plkst. 16:00.

Distances garums ir 30 km, tā sadalīta trīs posmos. Katra posma garums 10 km un kontrollaiks posma veikšanai ir 2,5 stundas. Visa pārgājiena kontrollaiks ir septiņas stundas - no plkst.09:00-16:00, tātad līdz plkst.16:30 jānokļūst finišā. Komandas rezultāts tiek noteikts pēc komandas distancē pavadītā laika.

Pārgājienā paredzētie maršruta posmi veicami kājām, jābūt uzvilktai atstarojošai vestei. Komandai pārgājiena laikā jāpārvietojas kopā, attālums starp komandas dalībniekiem nedrīkst pārsniegt 100 metrus. Komandai, ierodoties uz pārgājienu, ir jābūt sagatavotam obligātajam ekipējumam: divi mobilie telefoni ar uzlādētu bateriju; viens fotoaparāts vai mobilais telefons ar fotokameru; divi kompasi; divi kabatas vai pieres lukturi (ar baterijām); divas mugursomas; viens pirmās medicīniskās palīdzības komplekts; viena sērkociņu kastīte vai šķiltavas; uzpildīts ūdens rezervuārs (tilpums ne mazāks kā 1,5 l) - divi gabali; atstarojošā veste katram dalībniekam.

Pārgājiena mērķis un uzdevums: sagaidot Latvijas simtgadi, popularizēt Krustpils novadu, veicināt pārgājienu kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu. Ir paredzēts katrā no gadalaikiem organizēt pārgājienu, veltītu Latvijas simtgadei - kopā astoņus pārgājienus.

Materiālu sagatavoja Justīne Iie


                       

Latvijassimtgadeiveltītspārgājiens „Ziema - 2016”

NOLIKUMS

  1. 1.      Mērķis un uzdevumi

1.1.   sagaidot Latvijas simtgadi popularizēt Krustpils novadu;

1.2.   .veicināt pārgājienu kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu;

1.3.   katrā no gadalaikiem organizēt pārgājienu veltītu Latvijas simtgadei ( kopā 8 pārgājienus)

2. PĀRGĀJIENA LAIKS UN VIETA

2.1. Pārgājiena datums:2016.gada 18.decembris.

2.2. Pārgājiena centrs: “Vecā Sūnu skola”, Kūku pagasts, Krustpils novads .

2.3. Dalībnieku reģistrācija: notiks Vecajā Sūnu skolā no plkst. 8:00 – 8:30.

2.4. Starts:Pie Vecās Sūnu skolas plkst. 9:00.

2.5. Finišs:Pie Vecās Sūnu skolas plkst. 16:00.

2.6. Distances garums – 30 km

(Pārgājiena„Ziema -  2016” kontrollaiks ir 7 stundas no 09:00-16:00, tad līdz 16:30 jānokļūst finišā)

 

3. PĀRGĀJIENA KOMANDAS UN DALĪBNIEKI

3.1. Pārgājienā var piedalīties visi interesenti, piesakot komandu;

3.2. Katra komanda, reģistrējoties, piesaka savas komandas nosaukumu.

3.3. Komandas sastāvs: minimālais cilvēku skaits – 2,  maksimālais skaits nav ierobežots;

3.4.Ja komandas nosaukums ir pretrunā vispārējiem ētikas principiem, sacensību organizatori patur tiesības nereģistrēt komandas nosaukumu, par to paziņojot uz e-pastu komandas kapteinim.

 

 

4. KOMANDAS PIETEIKŠANA, DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĒŠANĀS PĀRGĀJIENAM

 

4.1. Komandas pieteikšana:

4.1.1 lai pieteiktu komandu pārgājienam, jāaizpilda pieteikuma anketa (šī nolikuma pielikums Nr.1.), un elektroniski jānosūta uz e-pastu: angelina.smirnova@krustpils.lv;

4.1.2. pieteikuma anketa jānosūta līdz 2016.gada 15.decembrim;

4.1.3.informācija par pārgājienu, pieteikšanos u.c., zvanot uz tālruni: 22315021(Normunds Pastars).

4.2. Komandas dalības maksa:

4.2.1. pārgājiens ir bezmaksas;

4.2.2. pieteikšanās notiek tikai elektroniski.

4.3. Reģistrēšanās pārgājienam:

4.3.1. pārgājiena dienā komandas kapteinis reģistrācijas punktā nodod korekti aizpildītu komandas pieteikuma anketu(pielikums Nr.1.) ar visiem nepieciešamajiem personu parakstiem;

4.3.2. Komandas kapteinis reģistrācijas punktā saņemkomandas numuru komplektu, SI kartes un aproces. Saņemot inventāru, Komandas kapteinis un pārējie komandas dalībnieki parakstās par tā saņemšanu un uzņemas turpmāko atbildību un riskus par tā saglabāšanu un nodošanu pēc finiša.

 

5. PARGĀJIENAAPRAKSTS UN CITI NOTEIKUMI

5.1. Komandai, ierodoties uz pārgājienu,ir jābūt sagatavotam obligātajam ekipējumam (šī nolikuma 6.punkts), kas pārgājienalaikā var tikt.

5.2. Katram komandas dalībniekam reģistrācijas punktā tiek izsniegts Numurs, kaspārgājiena laikā jānēsā piestiprināts redzamā vietā – pie somas vai apģērba. Komandas kapteinim tiek izsniegtamaršruta karte, Si karte  un aproce.

5.3. Reģistrācijas punktā var tikt dota papildus informācija par pārgājiena starta vietu. Starts visām komandām tiek dots vienlaicīgi.

5.4. Maršruta posmi veicami ar kājāmar uzvilktu atstarojošo vesti.

5.5. Par katra nākamā pārgājiena posma maršrutu komanda var tikt informēta pirms attiecīgā posma uzsākšanas.

5.6. Pie sacensību KPir izvietotas Atzīmēšanās ierīces, kurā jāievieto SI karte un jāsagaida gaismas vai skaņas un gaismas signāls!Atsevišķos  KP apmeklējums būs jāiemūžina foto veidā ar digitālo fotoaparātu vai mobilā telefona fotokameru.

5.7. Komanda pati ir pilnībā atbildīga par atzīmēšanos KP. Ja SPORTident elektroniskā atzīmēšanās iekārta kādā punktā nestrādā (nav skaņas vai gaismas signāla), komandai jāveic atzīmēšanās ar KP pievienoto kompostieri uz kartes vai cita papīra malas.

5.8. Komandai pārgājiena laikā jāpārvietojas kopā, attālums starp komandas dalībniekiem nedrīkst pārsniegt 100 metrus. Komanda, kas pārkāpj šos noteikumus, var saņemt sodu.

5.9. KP ir jāierodas visai komandai.

5.10. Komandām aizliegts pārgājiena maršrutā atstāt atkritumus (pārtikas, medikamentu un ekipējuma iepakojums, higiēnas priekšmeti, ekipējums, apģērbs vai tā daļas u.c.). Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās.

5.11. Kontrollaiku organizācija:

5.11.1. Pārgājiena„Ziema – 2016” kontrollaiks ir 7 stundas no 09.00-16.00, tad līdz 16.30 komandām jānokļūst finišā. Komandām, kas ierodas pēc norādītā pārgājiena kontrollaika tiek aprēķināti soda punkti (skatīt 7.punktu)

5.11.2. Distance – 30 km tiek sadalīta 3 posmos. katra posma garums 10 km, kontrollaiks posma veikšanai 2,5 stundas.

5.11.3. Komandas dalībnieki, kuri neiekļaujas kontrollaikā tiek noņemti no distances.

5.11. 4. Pārgājiena organizatoriem ir tiesības nelaist komandu kārtējā pārgājiena posmā, ja tās laika limits (laika atlikums līdz kontrollaika beigām) nav pietiekams šī posma veikšanai.

5.12. Finišā Komandas kapteinis nodod Si karti tiesnesim rezultāta tālākai nolasīšanai.

5.13. Ja komanda ir izstājusies vai diskvalificēta no pārgājiena,Si karte un cits ekipējums, ja tāds ir izmantots, jānodod pārgājiena organizatoriempārgājiena centrā.

5.14. Komandām, kas pēc pārgājienakontrollaika beigām atrodas maršrutā, jāsazinās ar organizatoriem zvanot uz avārijas tālruņa numuru: 22315021, un jādodas uz finišu pa taisnāko ceļu.

5.15. Komandu dalību pārgājiena laikā kontrolē tiesneši, kuriem ir tiesības par negodīgu vai neatļautu rīcību komandu diskvalificēt vai aprēķināt soda punktus. Par negodīgu vai neatļautu rīcību tiek uzskatīts:

5.15.1. jebkura nolikumā neatrunāta pārvietošanās veida izmantošana;

5.15.2. pārgājiena kartēs speciāli marķētu vietuun teritoriju šķērsošana (aizliegtās un privātās teritorijas);

5.15.3. LR Ceļu satiksmes noteikumu neievērošana;

5.15.4. šī pārgājiena Nolikuma pārkāpumi unpārgājiena tiesnešu un organizatoru norādījumu neievērošana;

5.15.5. KP apzināta bojāšana vai slēpšana;

5.15.6. jebkāda elektroniska navigācijas līdzekļa, organizatoru neizsniegtas kartes lietošana;

5.15.7. pārgājiena laikā izmantota jebkāda palīdzība no malas- pārtikas piegāde, ekipējuma remonts, atpūtas organizēšana, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība vai tas norādīts distances aprakstā. Komandas savstarpēji drīkst sniegt cita citai palīdzību, ja pašas to vēlas;

5.16. Par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu pārgājiena laikā atbildīga ir komanda un tās dalībnieki. Nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar pārgājiena organizatoriem,zvanot uzmobilā telefona avārijas tālruņa numuru- 22315021, iespējams organizēt kvalificētu medicīnisko palīdzību.

Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību pārgājienā atbild patstāvīgi.

Pārgājiena organizatori patur tiesības, konsultējoties ar kvalificētu medicīnas darbinieku, nepieciešamības gadījumā kādu no dalībniekiem atturēt no maršruta uzsākšanas vai tā turpināšanas.

6. KOMANDAS EKIPĒJUMS

 

6.1. Nolikumā minēto Obligāto ekipējumu komanda sagatavo patstāvīgi, pirms pārgājiena, un tam jābūt līdz visā pārgājienadistances laikā. Pārgājiena tiesnešiem ir tiesības ekipējumu pārbaudīt jebkurā laikā un vietā.

6.2. OBLIGĀTAIS ekipējums:

Nr.

Ekipējuma veids

Nepieciešamo vienību skaits (gab.)

1

Mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju)

2

2

Fotoaparāts vai mobilais telefons ar fotokameru

1

3

Kompass

2

4

Kabatas vai pieres lukturi (ar baterijām)

2

5

Mugursoma

2

6

Pirmās medicīniskās palīdzības komplekts

1

7

Sērkociņi vai šķiltavas

1

8

Uzpildīts ūdens rezervuārs (tilpums ne mazāks kā 1,5 l)

2

9

Atstarojošā veste

Katram dalībniekam

* Ja nav iespējams patstāvīgi nodrošināt savu komandu ar šo ekipējumu, tas obligāti jāsakaņo ar sacensību organizatoru! (T: 22315021, daugavasparupiesi@inbox.lv)

6.3.IETEICAMAIS ekipējums:

Nr.

Ekipējuma veids

Nepieciešamo vienību skaits (gab.)

1

Ūdensdrošs iepakojums mobilajam telefonam un fotoaparātam

2

2

Ūdensizturīgs iepakojums kartēm

2

3

Dzēriens un enerģētiska pārtika komandas dalībniekiem

1

4

Medicīniskie plāksteri un sildoša smēre

1

 

 

6.4.ORGANIZATORU nodrošinātais ekipējums:

Nr.

Ekipējuma veids

1

SI karte un aproce SI kartes nostiprināšanai tām komandām, kurām nav pašām savu

2

Distances apraksti un kartes pārgājiena gaitā

 

  1. 7.      Tiesāšana: Galvenais tiesnesis Normunds Pastars mob., 22315021.

 

8. VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTI

 

8.1. Komandas rezultāts tiek noteikts pēc komandas distanceslaika.

8.2. Pēc kontrollaika distances posma veikšanas laiks netiek ieskaitīti.

8.3. Apstiprinātie pārgājiena rezultāti tiek publicēti sacensību mājas lapā www.krustpils.lvun www.parupiesi.lv5 dienu laikā pēc pārgājiena

8.4. Pēc tiesnešu ieskatiem diskvalifikācija var tikt piešķirta arī par citiem nolikumā neminētiem pārkāpumiem, kuri pēc tiesnešu vērtējuma ir radījuši priekšrocības, traucējumus vai draudus attiecībā pret citiem dalībniekiem. Piemēram, distancē pazaudēts obligātais ekipējums, KP pārvietošana vai bojāšana u.tml.

8.5. Protesti iesniedzami rakstveidā30 minūšu laikā pēc pārgājiena kontrollaika, iemaksājot 50 EUR drošības naudu. Tā tiks atdota, ja protests tiks apmierināts. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem pārgājiena dalībniekiem saistošs.

8.6. Protestus un strīdus izskata un lēmumu pieņem kolēģija 3 (trīs) tiesnešu sastāvā.

 

9. APBALVOŠANA

9.1.Visas komandas, kuras iekļaujas kontrollaikā komandas tiek apbalvotas ar tām pienākošos godu un cieņu un balvām.

9.2. Visi pārgājiena dalībnieki saņem sertifikātus.

9.3. pārgājiena dalībnieki kuri iekļāvās kontrollaikā saņem piemiņas nozīmīti „Ziema 2016”

9.4. Apbalvošana notiek apmēram stundu pēc pārgājiena kontrollaika beigām.

 

10. Vispārējs apraksts.

10.1. Pārgājiena kopvērtējums tiek noteikts 8 posmos, kur katra atsevišķa posma norises kārtību regulē katra posma pārgājiena nolikums.

10.2. Katrā atsevišķā pārgājiena posmā var tikt noteiktas arī citas dalībnieku grupas (bērnu, tautas un sporta maršruti u.c.) bet tās attiecas tikai uz katra konkrētā posma noteikumiem un nav saistošas šim nolikumam.

10.3. Dalībnieki, kuri ieguvuši vismaz 5 posmu un pēdējā noslēdzošā pārgājiena dalības nozīmītes un sertifikātus saņem vērtīgu piemiņas balvu

 

 

 

Pielikums

Latvijas simtgadeiveltītam pārgājienam

nolikumam

 

 

PIETEIKUMS

 

 

Komandas nosaukums__________________________________________

 

 

 

Dalībnieki:

Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Tel.nr.

Dalībnieka paraksts par drošības tehnikas

noteikumu ievērošanu sacensību laikā*

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dalībnieki parakstās čempionāta laikā

  14.12.2016Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom