Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     378
             Vakar:      394
            


twitterpatricia123 - Atkarīgie pakalpojumipatricia123 - patriciadjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na ulice
Blogo arī Tu!
Novados: Mēs jautājam, atbild Viesītes novada domes deputātu kandidāti (0)

Viesītes novads

Viesītes novadā pašvaldību vēlēšanām sevi pieteikuši 58 deputātu kandidāti no piecām partijām: Rite Viesītes novadam, Viesītes novads-mūsu mājas, Vienoti Novadam, Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai, Strādāsim kopā.
Vidējais vecums ir 49,2 gadi, vecākajam kandidātam ir 69 gadi, bet jaunākajam - 19 gadi

 

Juris Līcis,
“Vienoti novadam”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Novada saimniecisko izaugsmi, jaunu darbavietu radīšanu, tūrisma attīstību, jauno speciālistu piesaisti, ceļu infrastruktūras uzlabošanu, izglītības pieejamības un kultūrvides saglabāšanu.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Vidējās un mazās uzņēmējdarbības, mājražotāju attīstība. Pievilcīgu dzīves vietu izveide (otrās mājas). Lauksaimnieciskās ražošanas attīstīšana un dažādošana, l/s produktu pārstrāde. Tūrisms.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Finanšu resursu nepietiekamība, darbaspēka trūkums, iedzīvotāja skaita samazinājums, pakalpojumu pieejamības nodrošinājums (transports, tirdzniecības vietas). Ceļu uzturēšana, ēku siltināšana to infrastruktūras atjaunošana.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Izveidot spējīgu, domājošu, atbildīgu domes vadības struktūru, pārskatot prioritātes un aktualizējot novada attīstības plānu, teritoriālo plānojumu, ES fondu izmantošanas iespējas.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Atalgojumu noteiks jaunā dome, droši vien pēc katra deputāta faktiski nostrādāto stundu skaita, atbilstoši saistošajiem noteikumiem. Uzskatu, ka deputāta pienākumu veikšana ir būtībā par savu ideju realizācija  konkrētā jomā, lai uzlabotu un attīstītu savu novadu, veicinātu saimniecisko izaugsmi, nodrošinātu sociālo jautājumu risināšanu.

 


Laura Liepiņa,
“Nacionālā apvienība
Viesītes novadam un Sēlijai”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Pirmkārt, darīšu visu iespējamo, lai programmā rakstītais tiktu ieviests dzīvē, jo citādi kāda gan jēga no saraksta programmas.   Turpinājums 5.lpp.
Noteikti uzskatu, ka ir svarīgi,  lai līdz šim izdarītais un sasniegtais tiktu uzturēts un iesāktais - pabeigts. Vēlētos, lai deputāti iedziļinātos komitejās izskatītajos jautājumos un risinājuma piedāvājumā nevis tikai akli balsotu.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Galvenais ir turpināt ieguldīt jauniešos, jo jaunieši ir nevis mūsu nākotne, bet gan tagadne. Ir jāturpina iesāktais darbs, lai arvien vairāk jaunās ģimenes izvēlētos Viesīti par savām mājām. Es un mani domubiedri vēlamies, lai Viesītes novads ir Sēlijas sirds arī turpmāk. Sēlijai ir potenciāls attīstīties. Kā ir teicis Vecais Senders: “Koka gods pie augļiem pazīstams Un pie darbiem cilvēks noskatāms.”

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Iekšējā sadarbība, protams, zelta vidusceļa atrašana, iezīmējot kopīgas intereses novada labā. Jāatceras - mēs kā vēlētāju apvienība pārstāvam iedzīvotājus, tāpēc svarīgi nepazaudēt šajā procesā vēlētāju intereses.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Jāsāk ar to, ka jaunievēlētajiem deputātiem būs jāizvirza un jāievēl domes priekšsēdētājs, jāizveido komisijas un komitejas.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
To nosaka pašvaldības saistošie noteikumi, kas visiem ir publiski pieejami.

 


Dainis Černauskis,
“Strādāsim kopā”

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Noteicošā motivācija kandidēt Viesītes novada pašvaldības vēlēšanās man nav mainījusies kopš pirmajām pašvaldību vēlēšanām pēc administratīvi teritoriālās reformas, proti, primāri tā ir vēlme nodrošināt Elkšņu pagasta iedzīvotāju interešu pārstāvību novadā. Manuprāt, ir ļoti būtiski, ka pašvaldību vēlēšanās kandidē cilvēki no visām novada administratīvajām teritorijām ne tikai no novada centra. Dzīvojot Elkšņu pagastā un jau vairākus gadus strādājot par Elkšņu pagasta pārvaldes vadītāju, man ir zināmas pagasta iedzīvotāju vajadzības un intereses, kuras tik labi nevar pārzināt cilvēki, kas šeit nav dzīvojuši vai strādājuši. Iestājos par līdzvērtīgu novada pagastu un pilsētas attīstību, no kā izriet arī atbilstoša finanšu līdzekļu sadales plānošana starp pilsētu un laukiem un līdzvērtīgu iespēju nodrošināšana visiem novada iedzīvotājiem.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Manuprāt, pirmkārt, ir jāatbalsta tie saimnieciskās darbības veicēji, kas jau aktīvi darbojas novadā. Lai uzņēmējdarbība neapsīktu, jāuzlabo novada ceļu stāvoklis un jāveido uzņēmējdarbībai arvien pievilcīgāka infrastruktūra. Transporta ierobežojumi, ko rada neapmierinošais ceļu stāvoklis, negatīvi ietekmē uzņēmumu darbību un rada būtiskus zaudējumus.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Lielākās grūtības, manuprāt, varētu rasties pašvaldības budžeta veidošanas procesā. Iedzīvotāju skaits katru gadu samazinās, līdz ar to samazinās arī budžeta ieņēmumu sadaļa, tajā pašā laikā pēdējo gadu laikā ir realizēti vairāki lieli projekti, kuru īstenošanai uzņemtās finansiālās saistības turpmākajos gados būs jāpilda. Līdz ar to būs jāvienojas par budžeta prioritātēm.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Par primāri veicamajiem darbiem varēs lemt, vadoties pēc tā, kāds būs jaunievēlētās domes sastāvs un jaunievēlēto deputātu izvirzītās prioritātes novadā. Protams, viens no pirmajiem darbiem būs budžeta veidošana, - šajā procesā tad arī izkristalizēsies prioritātes un konkrēti veicamie darbi.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Pašvaldības deputāta mēnešalgas noteikšanas kārtību un apmēru reglamentē pašvaldības dome, un vienlaikus tā nedrīkst pārsniegt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā norādītos ierobežojumus.

 

 

Alla Beļinska,
apvienība “Viesītes novads -
mūsu mājas”'

Ko vēlaties panākt, ja jūs ievēlēs par deputātu?
Ja mani ievēlēs par deputāti, vēlos vērst uzmanību uz novada lielāko vērtību – iedzīvotājiem. Ir jādomā par katru novada iedzīvotāju un pret visiem jābūt vienlīdzīgai attieksmei. Mums ir jācenšas, lai cilvēki gribētu dzīvot tur, kur ir dzimuši un tie, kuri aizbraukuši, lai atgriežas un paliek, veido ģimenes, strādā un dibina uzņēmumus. Bet, lai tas notiktu, nepieciešams, lai cilvēki sajustu, ka šeit ir droša vieta, kur atgriezties un iesaistīties novada attīstībā un pilnveidošanā. Jārūpējas par iedzīvotāju labklājību, īpaši par tiem, kam dzīve ir uzlikusi pārbaudījumus. Nepieciešams vēl plašāk pilnveidot atbalsta sistēmu novadā. Sabiedrībā ir jāatgriež  tos cilvēkus, kurus bieži ignorējam: pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām, vientuļi cilvēki. Viņiem jābūt iespējai ne izdzīvot, bet saņemt atbalstus, pārvietoties un iekļauties sabiedrībā, realizēt savas intereses, nevis klusiņām sēdēt savās mājās.
Nepieciešams, lai iedzīvotāji aktīvāk iesaistās savas pilsētas veidošanā, bet, protams, tas nenotiks, ja no pašvaldības puses viņus neuzrunās. Un lai to panāktu, nepieciešams, lai iedzīvotāji tiktu uzklausīti un sadzirdēti. Tāpēc maksimāli ir jātiekas ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām. Iesaistīt jaunus cilvēkus, atbalstot viņu idejas un priekšlikumus novada kultūras dzīves pilnveidošanā.

Kādas attīstības perspektīvas saskatāt novadā?
Ir ļoti svarīgi, lai arī ārpus pilsētām cilvēkiem būtu darbs un sakārtota infrastruktūra. Tāpēc nepieciešams atbalsts uzņēmējdarbībai, jaunām ģimenēm, kuras vēlas dzīvot tuvāk neskartai un tīrai dabai un darboties savā sētā, savā pagastā, lepojoties par paveikto.
Noteikti ir jāatbalsta tie nozares uzņēmumi un cilvēki, kuri jau sekmīgi darbojas. Nepieciešams likt akcentu uz tūrismu un galvenais - palīdzēt un dot iespēju sadarboties dažādu nozaru uzņēmējiem: lauksaimniekiem, ražotājiem u. c. Kur ir tūrisms, tur atveras iespējas nopelnīt mūsu pašu uzņēmējiem.

Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
Uzskatu, ka grūti būs nākamā budžeta izstrāde. Būs jādomā par jaunā gada kopīgiem mērķiem un plāniem. Galvenais - jāpanāk, lai veidojas diskusijas pozitīva darba rezultāta panākšanai. Un, protams, lai nepietrūktu politiskas gribas piedāvātu un izskatāmu jautājumu risināšanai finansiāla trūkuma dēļ. Nepieciešams, lai finansiālie līdzekļi tiktu sadalīti taisnīgi, lai katrs iedzīvotājs izjustu atbalstu no pašvaldības tieši viņam svarīgos dzīves jautājumos.
Tāpēc nepieciešams pašvaldībai pārskatīt savus uzskatus un sākt sadarboties ar tiem uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām u. c., kuri reāli var palīdzēt viņiem uzlabot novada iedzīvotāju labklājību.

Kas būs pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
Būs nepieciešams pabeigt šī sasaukuma deputātu iesāktos darbus un, protams, sastrādāties. Nepieciešams izvirzīt kopīgas vērtības un sastādīt darbības rīcības plānu nākamajiem gadiem, balstoties uz deputātu partiju solīto.

Kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu?
Pirmām kārtām, man būtu ļoti nozīmīgs no kolēģu un iedzīvotāju puses novērtējums par mani, kā cilvēku un par manām spējām strādāt. Otrkārt, kandidēju pirmo reizi un nedomāju par šo jautājumu, jo manas intereses nav nauda, bet galvenais -  būt vērtīgai, lai uzlabotu novada iedzīvotāju dzīvi, cik tas būs manos spēkos.
Lai palīdzētu cilvēkiem, man nepastāv jautājums par atalgojumu, jo es jau piecus gadus veiksmīgi strādāju savā biedrībā brīvprātīgi. Biedrības darbs turas uz apvienotu cilvēku entuziasmu. Un tas ir pārbaudījums gan savām spējām, gan izturībai. Mani darbi un panākumi atzinīgi novērtēti gan Latvijas valsts, gan Eiropas līmenī. Par savu darbu es saņemu cilvēku atbalstu, cieņu, pateicību un tas ir visvērtīgākais atalgojums.

 

***

Jāmin, ka šoreiz viena partija – Viesītes novadā „Rite Viesītes novadam” atteicās sniegt atbildes uz jautājumiem. Partijas saraksta līderis Rimants Šveds skaidroja, ka atbildes netikšot sniegtas, jo jautājumi esot satracinājuši viņu: „Jūs man uzdodat jautājumu, kādu atalgojumu gribētu saņemt par savu padarīto darbu? Es darbu nemeklēju, es esmu zemnieks un deputātos nestartēju tādēļ, lai man maksātu. Mani ievēl tauta un man neinteresē, cik man maksās. Tas ir „uzbrauciens” cilvēkam.” 01.06.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom