Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     15
             Vakar:      466
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Es esmu Tev līdzās : Kādi sociālās palīdzības veidi pieejami Salas novadā? (0)

 

Salas novada Sociālā dienesta vadītāja ir  Ludmila Austriņa un dienests atrodas Susējas iela 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Pabalsti
Trūcīgajiem: GMI jeb pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir valstī noteiktais 49,80 eiro; dzīvokļa pabalsts; pabalsts medicīnas pakalpojumu atmaksai; bērna izglītības un audzināšanas pabalsts; bērna ēdināšanas pabalsts.

Maznodrošinātajiem. Pašvaldība piešķir tikai maznodrošinātas ģimenes vai personas statusu. Maznodrošinātās personas vai ģimenes saņem Valsts noteiktu elektrības atvieglojumu.

Invalīdiem: pabalsts medicīnas pakalpojumu atmaksai.

Pensionāriem: vientuļajiem pensionāriem ir dzīvokļa pabalsts, sociālās aprūpes pabalsts, ja viņiem nav apgādnieka, vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem ir medikamentu pakalpojumu pabalsts.

Pastāv arī ārkārtas situācijas vienreizējs pabalsts, novada iedzīvotājiem neatkarīgi no statusa. To izsniedz nelaimes gadījumos.

Ir sadaļa „Citi pašvaldības pabalsti”: pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērna izglītībai un audzināšanai; pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai daudzbērnu ģimenēm; jubilejas pabalsts; pabalsts politiski represētajām personām; Ziemassvētku dāvanu pabalsts, bērna piedzimšanas pabalsts 143.00 eiro, ja pašvaldībā deklarēts viens no vecākiem, 214.00 eiro, ja deklarēti abi vecāki.

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai

Tiesības saņemt pabalstu ir daudzbērnu ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni. Pabalstu piešķir: devītās un divpadsmitās klases skolēniem skolas beigšanas izlaidumam 29,00 eiro apmērā, izmaksājot naudā; skolēniem uzsākot mācības pirmajā klasē 22,00 eiro apmērā, izmaksājot naudā; vispārizglītojošās skolas skolēnam pašvaldības izsniegts talons 12,00 eiro apmērā kancelejas preču iegādei noteiktā tirdzniecības vietā. Talona derīguma termiņš līdz tekošā gada beigām. Tiesības saņemt pabalstu ir Salas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuri piedalās Latvijas Republikas mēroga vai starptautiskajās mācību olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Pabalsts tiek piešķirts, lai segtu transporta izdevumus un dalības maksu. Pabalsts – prēmija tiek piešķirts skolēniem, kuri godalgoti Valsts un starptautiskajās mācību olimpiādēs: par pirmās vietas iegūšanu 72,00 eiro; par otrās vietas iegūšanu  57,00 eiro; par trešās vietas iegūšanu 43,00 eiro; par atzinības rakstu - 15,00 eiro. Lai saņemtu pabalstu bērna izglītībai, skolas iesniedz apstiprinātu skolēnu sarakstu un mācību olimpiādēs iegūtā diploma vai atzinības raksta kopiju.

Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai daudzbērnu ģimenēm

Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai ir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Salas novada pašvaldības izglītības iestādēs un Salas novadā dzīvesvietu deklarējušo  daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Jēkabpils 2. vidusskolā. Par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta ģimene ar 3 vai vairāk nepilngadīgiem bērniem un pilngadīgiem bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās, arodvidusskolās, koledžās, vakarskolās un augstākajās mācību iestādēs pilna laika studijās līdz 22 gadu vecumam.  Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā tiek piešķirts ar Salas novada domes Sociālā dienesta lēmumu uz personas iesnieguma pamata, pievienojot mācību iestādes izziņu pilngadīgajiem bērniem, kuri mācās citu pašvaldību vispārizglītojošās skolās, arodvidusskolās, koledžās, vakarskolās vai augstākajās mācību iestādēs. Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir par katru mācību pusgadu līdz mācību pusgada beigām. Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja rēķinu.

Jubilejas pabalsts

Pabalsts 22,00 eiro tiek piešķirts dāvanas (tai skaitā ziedi un apsveikums) iegādei Salas novada pašvaldības iedzīvotāju, kuri sasnieguši 70, 75, 80, 85, 90, 95 gadu vecumu, apsveikšanai jubilejā, sastādot sarakstu pēc pašvaldības iedzīvotāju reģistra. Jubilejas pabalstu 143,00 eiro apmērā piešķir Salas novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu.

Pabalsts politiski represētām personām

Pabalstu politiski represētām personām 43,00 eiro apmērā piešķir vienu reizi gadā - novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Persona uzrāda apliecību, kura apliecina politiski represētas personas statusu.

Ziemassvētku dāvanu pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas) iegādei pirmsskolas vecuma bērniem un Salas novada vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri mācās no 1. līdz 4.klasei un kuru faktiskā un deklarētā adrese ir Salas novadā, vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuri dzīvo vieni, un personām, kas atrodas sociālās aprūpes iestādēs. Ziemassvētku dāvanu pabalsta lielumu izvērtē sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, ņemot vērā pastāvošās cenas.

Pakalpojumi

Salas novada pašvaldība sniedz vai organizē šādu pakalpojumu sniegšanu: aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā; aprūpe mājās; sociālās rehabilitācijas pakalpojumi; sociālā dārza ierīkošanas pakalpojumi; bezmaksas transporta pakalpojumi; kultūras sarīkojumi; tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana; uzturēšanās krīzes centros; mazlietotu apģērbu un apavu saņemšanas pakalpojumi visiem iedzīvotājiem.

Sociālā dārza ierīkošanas pakalpojums

Tiesības saņemt pakalpojumu ir trūcīgām ģimenēm ar bērniem, kuras vēlas uzlabot nodrošinājumu ar pārtiku, izaudzējot dārzeņus ģimenes vajadzībām. Pašvaldība piešķir ģimenei sociālo dārzu, noslēdzot par to zemes nomas un sadarbības līgumu uz vienu gadu un atbrīvojot no zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksas. Pašvaldība veic samaksu par zemes apstrādi, uzsākot dārza darbu sezonu pavasarī, slēdzot līgumu ar zemes apstrādātāju. Nepieciešamības gadījumā sociālie darbinieki sniedz ģimenei konsultācijas par dārza ierīkošanu un kopšanu.

Bezmaksas transporta pakalpojumi

Bezmaksas transporta pakalpojumus ir tiesīgi saņemt invalīdi, trūcīgo ģimeņu bērni un vientuļi, trūcīgi pensionāri krīzes situācijās. Šo pakalpojumi nepieciešamību izvērtē sociālais dienests. Bezmaksas transporta pakalpojumi tiek piešķirti nogādāšanai ārstniecības vai citās specializētās iestādēs, ja persona pamatotu apstākļu dēļ nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

Kultūras sarīkojumu pakalpojumi

Iespēju robežās sociālais dienests organizē sarīkojumus un kultūras braucienus pensijas vecuma iedzīvotājiem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām ģimenēm, bērniem. Par katru sarīkojuma pakalpojumu lēmumu pieņem Salas novada pašvaldības dome.

Aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

Sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par pašvaldības līdzekļiem ir tiesības saņemt: bāreņiem un bezvecāku gādības palikušiem bērniem uz Bāriņtiesas lēmuma pamata; personām, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ (1. un 2. grupas invalīdi) nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kuras dzīvo vienas, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi, un tiem noteikts trūcīgas personas statuss. Tas attiecas uz personām, kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus, mantas atsavinājuma līgumus, tai skaitā pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām personām. Gadījumā, kad aprūpējamā persona ir pieļāvusi savas mantas atsavinājumu par labu kādai fiziskai vai juridiskai personai, aprūpējamā mantas ieguvējam ir pienākums noslēgt vienošanos ar pašvaldību, lai nodrošinātu daļēju izdevumu par personas uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā segšanu.

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

 

Apmeklētāju pieņemšana

Biržu ciemā
Otrdien 08.30 - 12.00 Biržu tautas namā, Biržu internātpamatskolā pēc iepriekšējas vienošanās,  sociālā dienesta vadītāja Ludmila Austriņa
Katra mēneša 1.un 3.ceturtdienā 10.00 - 12.00  Biržu Tautas namā, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Silvija Silaraupe
Katra mēneša 2. un 4. otrdienā 9.00 - 12.00 Biržu Tautas namā, sociālā darbiniece Valda Kravale

 

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības
aģentūras finansiālu atbalstu
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 07.11.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom