Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     244
             Vakar:      683
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Es esmu Tev līdzās : Kādi ir sociālās palīdzības un atbalsta veidi Viesītes novadā? (0)

Viesītes novada sociālas dienests atrodas  Brīvības ielā 8, Viesītē, Viesītes novadā.  Viesītes novada Sociālais dienests ir Viesītes novada pašvaldības iestāde, kura sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Viesītes novada iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no Viesītes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālajam dienestam ir sava budžeta tāme, kuru apstiprina pašvaldība.

Sociālā dienesta struktūra: Sarmīte Matačina ir  sociālā dienesta vadītāja, Sandra Nikolajeva  – sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem, Iveta Matačina   – sociālā darbiniece, Ņina Saranceva – sociālā darbiniece  Viesītē un Saukas pagasta pārvaldē, Irina Latiševa – sociālā  darbiniece Rites un Elkšņu pagasta pārvaldēs, Ilze Stelione – aprūpētāja un Sigita Sproģe – aprūpētāja.

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam „Par sociālo drošību”.  Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, vērtspapīri; tai nav parādsaistību, izņemot vienu hipotekāro kredītu vienīgā īpašuma iegādei un studiju un/vai studējošā kredītu; tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot īpašumā vienu transportlīdzekli, kas ir vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu; tā nav noslēgusi uztura līgumu; tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; tā nav izsniegusi aizdevumus; tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 280.00 euro un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, vērtspapīri; tai nav parādsaistību, izņemot viens hipotekārais kredīts vienīgā īpašuma iegādei un studiju un/vai studējošā kredīts; tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot īpašumā vienu transporta līdzekli, kas ir vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu; tā nav noslēgusi uztura līgumu; tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; tā nav izsniegusi aizdevumus; tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.

Sociālās palīdzības veidi

Pabalsti                            
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai jeb GMI; dzīvokļa pabalsts; pabalsts krīzes situācijā; pabalsts beidzoties ārpusģimenes aprūpei; pabalsts mācību līdzekļu iegādei; brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs; pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai; pabalsts sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma; pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; pabalsts dzīves jubilejā; pabalsts audžuģimenei; vienreizējs pabalsts veselības uzlabošanai; pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, pabalsts politiski represētām personām; pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai.

Trūcīgas ģimenes (personas) saņem: GMI pabalstu, dzīvokļa pabalstu, pabalstu, pabalstu mācību līdzekļu iegādei, brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) saņem dzīvokļa pabalstu, pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai.

Personas ar invaliditāti (1.grupas invaliditāte un bērni ar invaliditāti)  saņem pabalstu veselības uzlabošanai. Bērni ar invaliditāti šo pabalstu saņems ar 2018.gada 1.janvāri.

Pensionāri saņem pabalstu dzīves jubilejā, kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk – katru gadu jubilejā.

 

Pakalpojumi

Aprūpes mājās pakalpojums

Aprūpe mājās ir sociāls pakalpojums personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi.
To piešķirViesītes novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušiem vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav bērnu vai adoptējamo vai, kuru bērniem vai adoptējamajiem ir faktiski šķēršļi vecākus aprūpēt. Personas, kuras pieprasa aprūpi mājās ienākumi nepārsniedz 300.00 eiro mēnesī uz personu.
Lai saņemtu Aprūpe mājās pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Viesītes novada Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku  vai mutvārdos izteiktu iesniegumu. Sociālais darbinieks 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas: apmeklē personu dzīvesvietā; novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem; aizpilda personas vajadzību novērtēšanas karti; izvērtē, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu; izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu; sastāda sociālās aprūpes plānu atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim, detalizēti norādot pakalpojuma saturu, apjomu un saņemšanas ilgumu; sagatavo lēmumprojektu un līguma projektu.

Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijā

Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijā ir sociālās aprūpes pakalpojums personām, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi.

Sociālais darbs

Sociālais darbs ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Veco ļaužu nama pakalpojums
(daļēji pašvaldības finansēts)

Veco ļaužu nama pakalpojums ir dzīvokļa piešķiršana ar atvieglotiem nosacījumiem, un to ir tiesības saņemt Viesītes novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām: atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām, kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki nespēj apgādāt savus vecākus; atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki nespēj apgādāt savus vecākus.

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi (daļēji pašvaldības finansēts)

Bez maksas veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi tiek sniegti Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajām trūcīgajām ģimenēm ne vairāk kā divas reizes mēnesī ģimenei (viens cikls 7kg sausas veļas)  un daudzbērnu ģimenēm ne vairāk kā četras reizes mēnesī (viens cikls 7 kg sausas veļas).
Ja minētajām kategorijām pakalpojumi nepieciešami biežāk, kā arī pensionāriem un personām ar invaliditāti, pakalpojums tiek nodrošināts par maksu.
Ar 2018.gada 1.janvāri tiks nodrošināts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar invaliditāti (fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, psihoterapeita, rehabilitaloga u.c. speciālistu pakalpojumus).

Citi pakalpojumi

Izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, no pašvaldības budžeta var tikt apmaksāti pakalpojumi: siltas pusdienas krīzes situācijā;dušas pakalpojumi.

 

VALSTS FINANSĒTIE PAKALPOJUMI
Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs ir Viesītes novada Sociālais dienests

Pakalpojuma raksturojums: palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta,  uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.) Jo cilvēkam ir vairāk ārpus mājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu piešķir bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem; pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Šo atzinumu sniedz, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes rezultātiem.
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim Viesītes novada Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegumus ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese; likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis; vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjoms, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms); informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros; vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms).

Sociālā rehabilitācija

Pakalpojuma sniedzējs ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese – Jūrmala, Dubultu prospekts 71, tālrunis 67771034, www.siva.gov.lv

Pakalpojuma raksturojums: sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Personas, kuras var saņemt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu: personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā; politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Lai saņemtu pakalpojumu Viesītes novada Sociālajā dienestā jāiesniedz: iesniegums; Ģimenes ārsta atzinums, kurā norādīts: diagnožu kodi saskaņā ar starptautisko slimību klasifikatoru SSK-10; ir vai nav medicīniskas kontrindikācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

 

Pieņemšanas laiki
Darba laiki un pieņemšana:
Brīvības iela 8, Viesīte, Viesītes novads


Darba laiki un pieņemšanas pagastu pārvaldēs
“Pagastmāja”, Elkšņu pagasts, Viesītes novads
“Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads
“Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads


Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 09.11.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom