Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     15
             Vakar:      466
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Es esmu Tev līdzās : Kādu palīdzību var saņemt Krustpils novada sociālajā dienestā? (0)

 

Krustpils novada sociālais dienests atrodas Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. Sociālā dienesta vadītāja ir Benita Dzelme.

Sociālais dienests reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2010. gada 22. martā un izsniegta reģistrācijas apliecība Nr. 459.

Sociālais dienests ir Krustpils novada pašvaldības pakļautībā esoša iestāde ar centralizēto grāmatvedību, kas sniedz un organizē sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Krustpils novada iedzīvotājiem.

Savā darbībā sociālais dienests ievēro sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu – sociālo palīdzību klientiem sniedz, pamatojoties uz viņu materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuālo paredzot katra klienta līdzdarbību.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai.

Savā darbībā sociālais dienests ievēro sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu – sociālo palīdzību klientiem sniedz, pamatojoties uz viņu materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam “Par sociālo drošību”.
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Ģimenes (personas atzīšana par trūcīgu

Atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”, ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi  katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un ja:

* tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājums, kas nepārsniedz 128,06 eiro vai īpašums;

* par īpašumu nav uzskatāms nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

* par īpašumu nav uzskatāma zemes platība personai līdz 5 ha, ģimenei līdz 15 ha, tajā skaitā mežs;

* par īpašumu nav uzskatāms viens automobilis vai motocikls ne jaunāks par 10 (desmit) gadiem, viena garāža, kas ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim;

* tā nav noslēgusi uztura līgumu;

* tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

* persona darbspējīgā vecumā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Ģimenes (personas) atzīšana par maznodrošinātu

Atbilstoši Krustpils novada pašvaldības 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā” ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi  katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 285,00 eiro un ja:

* tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājums, kas nepārsniedz 128,06 eiro vai īpašums;

* par īpašumu nav uzskatāms nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

* par īpašumu nav uzskatāma zemes platība personai līdz 5 ha, ģimenei līdz 15 ha, tajā skaitā mežs;

* par īpašumu nav uzskatāms viens automobilis vai motocikls ne jaunāks par 10 (desmit) gadiem, viena garāža, kas ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim;

* tā nav noslēgusi uztura līgumu;

* tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

* persona darbspējīgā vecumā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks

Sociālie pabalsti, kurus piešķir Krustpils novada pašvaldībā, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju

* Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

Sociālais dienests nodrošina materiālu atbalstu naudas izteiksmē vai saņemot pakalpojumu personai (ģimenei) situācijās, kad šī persona (ģimene) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu pamatvajadzības. GMI līmeņa apmērs personai mēnesī ir 49,80 EUR

* Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.

Sociālais dienests nodrošina atbalstu Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajām iedzīvotāju grupām dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem segšanai, dzīvokļiem, kas pieslēgti centrālapkures sistēmai, kā arī kurināmā iegādei dzīvokļiem un individuālajām dzīvojamām mājām ar malkas apkuri. Pabalstu piešķir 2 reizes gadā apkures sezonā centrālapkures sistēmai pieslēgtam – 1 istabas dzīvoklim – 100,00 EUR katrā reizē, 2 istabu dzīvoklim – 140,00 EUR katrā reizē un 3 un vairāk istabu dzīvoklim – 170,00 EUR katrā reizē, dzīvoklim ar malkas apkuri- 150,00 EUR 1 reizi gadā un individuālajai mājai – 250,00 EUR 1 reizi gadā.

Pabalstu var pieprasīt personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvo Krustpils novadā.

Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir:

1) par trūcīgu atzītai ģimenei ar bērniem;

2) vientuļām pirmās, otrās un trešās grupas personām ar invaliditāti, kuri saņem invaliditātes pensiju, kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 250,00 EUR;

3) pirmās, otrās un trešās grupas personām ar invaliditāti, kuri dzīvo divatā un kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 360,00 EUR;

4) vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un  kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 250,00 EUR;

5) vientuļām, nestrādājošām politiski represētajām personām, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 270,00 EUR;

6) tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kurās darbspējīgās, nestrādājošās personas iesaistās līdzdarbības pienākumos, pabalstu piešķir 50 % apmērā no attiecīgā mājokļa (dzīvokļa) tipam pienākošās summas;

7) tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras darbspējīgas, nestrādājošas personas iesaistās līdzdarbības pienākumos, pabalstu piešķir 1 (vienu) reizi gadā 100,00 EUR apmērā;

8) tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu dzīvokļiem ar malkas apkuri un individuālajām mājām ir tām ģimenēm (personām), kuru īpašumā nav meža.

* Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.

Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kad ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā un daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir stihiskas nelaimes, iepriekš neparedzamos apstākļu gadījumos (plūdi, ugunsgrēks, vētras postījumi un citi krīzes gadījumi).
Vienreizēju pabalstu piešķir līdz 1000,00 EUR vienai ģimenei (personai).

Pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu, norādot nepieciešamā pabalsta apmēru, pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu un pieprasāmā pabalsta apmēra pamatotību ne vēlāk kā viena mēneša laikā  no krīzes situācijas rašanās.

* Pabalsts bāreņiem.

Sociālo garantiju nodrošināšanai Sociālais dienests piešķir:

1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 130,00 EUR apmērā, beidzoties ārpusģimenes aprūpei pie aizbildņa, audžuģimenē vai internātskolā;

2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 EUR;

3) dzīvokļa pabalsts 45,00 EUR mēnesī bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ko pamato īres līgums, tiek piešķirts no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecumam;

4) pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem – sekmīgiem mācību iestāžu audzēkņiem – ik mēnesi 65,00 EUR apmērā.

* Pabalsts audžuģimenei.

Krustpils novada sociālais dienests(turpmāk tekstā – Sociālais dienests) nodrošina materiālu atbalstu audžuģimenei, kura uzņēmusies Krustpils novada pašvaldības bērnu aprūpi un audzināšanu:

1) ik mēnesi piešķir pabalstu uzturam 200,00 EUR apmērā par katru audžuģimenē ievietotu bērnu;

2) gadā vienu reizi piešķir pabalstu 250,00 EUR apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu, bērna apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

2018. gadā paredzēts abu veidu pabalstu palielināt  uz 300,00 EUR.

* Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai.

Sociālais dienests nodrošina materiālu atbalstu:

1) trūcīgām un maznodrošinātām vecuma pensijas personām un nestrādājošām pirmās, otrās un trešās grupas personām ar invaliditāti;

2) trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm) atsevišķu situāciju risināšanai - ārstēšanās izdevumu segšanai, briļļu iegādei bērniem, smagas saslimšanas gadījumā, medikamentu iegādes izdevumu segšanai bērniem;

3) gadījumos, kad piešķirams pabalsts par ārstēšanos slimnīcā, bet klients vēl nav apmaksājis slimnīcas izrakstīto rēķinu, piešķirtā pabalsta summa tiek ieskaitīta pakalpojuma sniedzēja kontā.

Pabalsts tiek piešķirts:

1) trūcīgām un maznodrošinātām vecuma pensijas personām un nestrādājošām pirmās, otrās un trešās grupas personām ar invaliditāti – pabalsts par ārstēšanos slimnīcā  ne vairāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas no veikto pacienta iemaksu un pacienta līdzmaksājuma iemaksu kopsummas viena gada laikā;

2) trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm) tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai līdz 200 EUR viena gada laikā vienai personai:

2.1. briļļu iegādei bērniem;

2.2. smagas saslimšanas gadījumā;

2.3. traumas gadījumā;

2.4. atsevišķu situāciju, kas saistītas ar veselības uzlabošanu, risināšanai.

3. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm medikamentu iegādes izdevumu segšanai līdz 70,00 EUR par katru bērnu viena gada  laikā, kad ārsta izrakstītie recepšu medikamenti tiek iegādāti nepilngadīgo bērnu ārstēšanai

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Krustpils novada pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 24.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/35 “Par sociālajiem pakalpojumiem Krustpils novadā”.

* Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā.

Ilgstošas sociālās aprūpes iestādē ievieto personas, kuras pašas sevi nespēj aprūpēt, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi, vai kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojumu.

* Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā.

Ilgstošas sociālās aprūpes iestādē ievieto bērnu bāreni vai bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuram nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

* Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā.

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē ievieto bērnu, kuru nodrošina ar terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ģimenē krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērna izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.

* Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā.

Krustpils novada iedzīvotāji, kuri ir darbnespējas vecumā, nonākuši krīzes situācijā, vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām vai traumām.

* Sociālās aprūpes gultas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā.

Sociālais dienests nodrošina atbalstu Krustpils novada iedzīvotājiem, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, kā arī pēc operācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Valsts budžeta finansētais asistenta pakalpojums, kuru nodrošina pašvaldības sociālais dienests, administrējot piešķirtos līdzekļus:

* Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam (sīkāka informācija 18.12. 2012. MK noteikumi Nr. 942).

* Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.

*  Sociālais dienests izstrādā kārtību klienta sākotnējai izvērtēšanai un veic personas vajadzību, darbību un sociālās funkcionēšanas spēju novērtēšanu, lai noteiktu nepieciešamo asistenta pakalpojuma apjomu.

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības  16.09. 2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” novada teritorijā deklarētajām trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personām krīzes situācijā tiek piešķirta iespēja īrēt sociālo dzīvokli uz laika periodu ne ilgāku par sešiem mēnešiem:

· sociālā dzīvokļa piešķiršana trūcīgām personām;

· sociālā dzīvokļa piešķiršana sociāli mazaizsargātām personām.

CITI PAKALPOJUMI

Sociālā darba speciālisti, pieaicinot citu nozaru profesionāļus starpinstitucionālā sadarbībā, piešķirtā budžeta ietvaros  iedzīvotājiem nodrošina:

· psihosociālā darba pakalpojumu;

· atbalsta grupu nodarbības;

· psihologa konsultācijas;

· bērnu/ jauniešu vasaras nometnes;

· ģimenes asistenta pakalpojums.

PAŠVALDĪBAS BRĪVPRĀTĪGĀ INICIATĪVA

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 18.12. 2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”, pašvaldības teritorijā deklarētajām personām tiek izmaksāti šādi pabalsti.

* Bērna piedzimšanas pabalsts.

Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesīgi saņemt vecāki, kuri veic nepilngadīgā aprūpi un uzturēšanu. Ja vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības par iepriekš dzimušajiem bērniem, tad pabalsta apmērs par jaundzimušo tiek aprēķināts kā par pirmo bērnu. Bērna pirmreizēji deklarētā ir Krustpils novada pašvaldībā.

1. Pabalstu 285,00 EUR apmērā piešķir par pirmo un otro jaundzimušo bērnu, par trešo bērnu – 356,00 EUR, par ceturto bērnu – 427,00 EUR, par piekto un nākamajiem - 499,00 EUR, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā ne mazāk kā 12 pēdējos mēnešus un ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis ne mazāk kā septiņas diennaktis.

2. Pabalstu 214,00 EUR apmērā piešķir par pirmo un otro jaundzimušo bērnu, par trešo bērnu – 285,00 EUR, par ceturto bērnu – 356,00 EUR, par piekto un nākamajiem – 427,00 EUR, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā ne mazāk kā 12 pēdējos mēnešus un ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis ne mazāk kā septiņas diennaktis.

3. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, un, ja šis pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

* Pabalsts bērna izglītībai.

1.Sociālais dienests nodrošina atbalstu Krustpils novada iedzīvotāju bērnu izglītībai, uzsākot mācības pirmo reizi 1. klasē, pabalsts 100,00 EUR apmērā no 1. augusta līdz 30.oktobrim.

2. Pabalsts 20,00 EUR apmērā katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzrādot mācību iestādes izziņu.

3. Pabalsts 20,00 EUR apmērā katram ar Krustpils novada bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ievietotam bērnam vai bērnam, kuram ir nodibināta aizbildnība, vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzrādot izglītības iestādes izziņu.

* Pabalsts politiski represētām personām.

Sociālais dienests nodrošina materiālu palīdzību Krustpils novada iedzīvotājiem - politiski represētajām personām, materiālo palīdzību piešķir divas reizes gadā martā un novembrī – 75,00 EUR katrā reizē

* Pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietas.

Sociālais dienests nodrošina materiālu palīdzību Krustpils novada iedzīvotājiem, kas atgriezušies no ieslodzījuma vietas, ja personas deklarētā dzīvesvieta pirms apcietinājuma bija Krustpils novada pašvaldība. Vienreizēju materiālo pabalstu piešķir 60,00 EUR apmērā

* Pabalsts bēru gadījumā.

Sociālais dienests nodrošina materiālu palīdzību personai, kura uzņēmusies mirušā Krustpils novada iedzīvotāja apbedīšanu.

Materiālo palīdzību piešķir, ja nav tiesību uz citu valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu.

Pašvaldības noteiktais apbedīšanas pabalsts gadījumos, ja mirušajai personai nebija tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu, ir 430,00 EUR.
Apbedīšanas pabalsta apmēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā pabalsta apmēru.
Pēc Dzimtsarakstu nodaļas apkopotās informācijas tiek izmaksāti pabalsti dimanta, zelta un sudraba kāzu jubilāriem, kā arī pasniegts pabalsts bērnu svētku rīkotajā pasākumā novadā bērniem vecumā no 1 (viena) līdz 2 (diviem) gadiem.


Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Apmeklētāju pieņemšanas laiks  Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a
Vadītāja  Benita Dzelme

Vadītājas vietniece Marita Karaseva

 

 

 

Atašienes pagastā
Sociālā darbiniece Līga Kozuliņa
Otrdiena    8.00 – 12.00   12.45 – 15.00
Trešdiena  12.45 – 17.00
Ceturtdiena   8.00 – 12.00   12.45 – 16.00
Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Inita Gādmane
Ceturtdiena - par pieņemšanu vienoties zvanot pa telefonu 20288057

Mežāres pagastā
Sociālā darbiniece Marija Goršelatova
Pirmdiena  8.00 – 12.00  12.45 – 17.00
Otrdiena    8.00 – 12.00   12.45 – 15.00
Ceturtdiena  12.45 – 15.00
Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Inita Gādmane
Ceturtdiena par pieņemšanu vienoties zvanot pa telefonu 20288057

Krustpils pagastā
Pirmdiena  9.00 – 12.00  12.45 – 16.00 (Līga Kozuliņa)
Trešdiena 8.00 – 12.00   12.45 – 15.00 (Marija Goršelatova)
Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Inita Gādmane
Otrdiena par pieņemšanu vienoties zvanot pa telefonu 20288057

Kūku pagastā
Sociālā darbiniece Anita Pobjaržina (Laukezera iela 4)
Pirmdiena    8.00 – 12.00  12.45 – 17.00
Otrdiena      8.00 – 12.00   12.45 – 15.00
Ceturtdiena  8.00 – 12.00   12.45 – 15.00

Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Inita Gādmane
Otrdiena par pieņemšanu vienoties zvanot pa telefonu 20288057

Sociālā darbiniece Tatjana Ivanova (Kūkas 4 -3 )
Pirmdiena    8.00 – 12.00  12.45 – 17.00
Trešdiena      8.00 – 12.00   12.45 – 15.00
Ceturtdiena  8.00 – 12.00   12.45 – 15.00

Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Inita Gādmane
Pirmdiena  par pieņemšanu vienoties zvanot pa telefonu 20288057

Variešu pagastā
Sociālā darbiniece Natālija Jaudzema
Pirmdiena    8.00 – 12.00  12.45 – 17.00
Otrdiena      8.00 – 12.00   12.45 – 15.00
Ceturtdiena  8.00 – 12.00   12.45 – 15.00
Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Inita Gādmane
Trešdiena par pieņemšanu vienoties zvanot pa telefonu 20288057

Vīpes pagastā
Sociālā darbiniece Marita Karaseva
Pirmdiena    8.00 – 12.00  12.45 – 17.00
Trešdiena  8.00 – 12.00   12.45 – 15.00
Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Inita Gādmane
Pirmdiena  par pieņemšanu vienoties zvanot pa telefonu 20288057 19.12.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom