Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas







             Šodien:     15
             Vakar:      466
            


twitter



Blogo arī Tu!
Es esmu Tev līdzās : Kādu palīdzību var saņemt Jēkabpils novada sociālajā dienestā? (0)

 

Jēkabpils novada Sociālais dienests  ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Jēkabpils novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Jēkabpils novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. Sociālā dienesta vadītāja Larisa Zeltiņa, t. 65220735 , 29344339; e-pasts    larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada Sociālā dienesta shematiskā struktūra

To veido: sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem, sociālais darbinieks Zasas un Kalna pagastā, sociālais darbinieks Ābeļu pagastā, sociālais darbinieks Rubenes pagastā, sociālais darbinieks Dunavas pagastā, sociālais darbinieks Dignājas pagastā un sociālais darbinieks Leimaņu pagastā.
Sociālais dienests veic aprūpes pakalpojumus mājās. Novadā darbojas sociālās aprūpes nams  “Mežvijas” un Ģimenes atbalsta un krīzes centrs.

Sociālās aprūpes nams “Mežvijas”

Sociālās aprūpes nams „Mežvijas” ir Jēkabpils novada  Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarētu pensijas vecuma vecu, vientuļu personu, II un III grupas invalīdu  aprūpi, kā arī nodrošina viņus ar pastāvīgu dzīves vietu, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ vairs nespēj sevi aprūpēt. Sociālās aprūpes nama iemītnieku dzīvojamās telpas ir iekārtotas atbilstoši viņu vajadzībām. Viņu rīcībā ir tehniskie palīglīdzekļi, ir nodrošināta diennakts uzraudzība, personīgā un medicīniskā aprūpe.

Sociālās aprūpes namā             

*  tiek nodrošināta klientu aprūpe, radīti viņiem labvēlīgi dzīves apstākļi;

* dzīvošanu vienvietīgās labiekārtotās istabiņās;

* sociālo aprūpi, mājas un drošības sajūtu, darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties savā starpā un rast jaunus draugus;

* klienti tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;

* nodrošina klientu medicīnisko aprūpi;

* tiek nodrošināta bibliotēkas pieejamība, kur ir pieejama literatūra un ir pieejami interneta pakalpojumi;

* organizē aprūpes centra klientiem kultūras un atpūtas pasākumus;

* pēc iemītnieku vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība  Jēkabpils novadā tiek sniegta atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Jēkabpils novada  domes saistošajiem noteikumiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Ja ģimenē dzīvo pilngadīga persona, kura nav deklarējusi savu dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, izlemjot jautājumu par pabalsta piešķiršanu, mājsaimniecībā ir vērā ņemami personas ienākumi.

Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un kuras ir izmantojušas visus materiālos resursus savas situācijas uzlabošanā, un ģimenēm (personām) dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc personas rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma, kam atbilstoši pieprasījuma mērķim ir pievienoti nepieciešamie dokumenti, kas noteikti saistošos noteikumos.

Klientam ir pienākums:

1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;

2) sniegt ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;

3) aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnīt spēju un ienākumus;

4) izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

5) saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

6) atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu ar klientu.

Sociālas palīdzības  pabalstu veidi

Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc personas rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma, kam atbilstoši pieprasījuma mērķim ir pievienoti nepieciešamie dokumenti, kas noteikti saistošos noteikumos.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt sekojošus pabalstus:

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI):

* pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikts trūcīgas ģimenes statuss un kuras ienākumu līmenis ir zemāks par noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni;

* pabalsta apmērs ir līdz 49,80 EUR mēnesī;

* pabalstu aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

Dzīvokļa pabalsts:

* īres un komunālo maksājumu segšanai vai kurināma iegādei:

* trūcīgām ģimenēm un (personām);

* maznodrošinātiem pensionāriem un  maznodrošinātām personām ar invaliditāti;

*maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

* maznodrošinātām ģimenēm un personām;

* vientuļiem pensionāriem vai vientuļām personām ar invaliditāti;

* vienreiz kalendārajā gadā EUR 100  apmērā;

* vienreiz mēnesī EUR 50  apmērā – sociālajā aprūpes namā “Mežvijas” ievietotajām  trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kuru ienākumi mēnesī ir līdz EUR 150  komunālo un apkures izdevumu segšanai, pamatojoties uz maksājuma dokumentu par faktiskajiem izdevumiem.

* Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei netiek piešķirts personām, kuru īpašumā ir mežs virs 5 ha.

Pabalsts ārkārtas vai krīzes situācijā

Vienreizējais pabalsts ārkārtas vai krīzes  situācijā (stihiskas nelaimes, iepriekš neparedzamu apstākļu vai īpašu grūtību gadījumā)  tiek piešķirts līdz EUR 285  personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli, bet Sociālajam dienestam individuāli izvērtējot esošo situāciju, palīdzības apmēru un ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai gadījumos, ja klientam nepienākas apdrošināšanas atlīdzība vai tā ir nepietiekama minimālo izdevumu segšanai.

No 01.01.2018. būs izmaiņas saistošos noteikumos.

Pabalstu piešķir krīzes situācijā (situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) nonākušām personām (ģimenēm), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz EUR 300 (trīs simti eiro) personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli, kurai pēc individuālo vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanas sociālā darba speciālisti ir pieņēmuši lēmumu par krīzes situāciju un personai (ģimenei) ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, paredzot un pamatojot rehabilitācijas mērķa sasniegšanai nepieciešamo pabalsta krīzes situācijā apmēru. Pabalsts tiek piešķirts tikai gadījumos, ja klientam nepienākas apdrošināšanas atlīdzība vai tā ir nepietiekama faktisko izdevumu segšanai. Šī pabalsta(u) kopējais apmērs viena kalendārā gada laikā vienai ģimenei (personai) ir līdz EUR 300.

· Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Jēkabpils novada Sociālajā dienestā:

· iesniegumu, norādot problēmu, vēlamo situācijas risinājumu un nepieciešamā pabalsta apmēru;

· krīzes situācijas apliecinošus dokumentus.

Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt citus situācijas izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus, ja nepieciešamos faktus un apstākļus nav iespējams noskaidrot tam pieejamos valsts un pašvaldības reģistros.

Lēmums par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un pabalsta apmēru vai arī lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu tiek pieņemts ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.”

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu segšanai: 

* transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās internātpamatskolā, pamatojoties uz iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

* mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, sporta skolas – 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

Pabalsts skolas piederumu iegādei

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 apmērā katram daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā,bet ne ilgāk kā līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai.

Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts tādu medicīnisko izdevumu atmaksai, kas saistīti ar  recepšu medikamentu iegādi, slimnīcas, speciālistu konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu, zobu raušanas un labošanas pakalpojumu apmaksai.

Pabalsts tiek piešķirts:

* trūcīgai ģimenei (personai);

* maznodrošinātiem pensionāriem un maznodrošinātām personām ar invaliditāti;

* maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

* maznodrošinātām ģimenēm un personām.

Pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 80  apmērā kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas vai apmaksas dienas.

Pabalsts

aprūpei mājās

Pabalsts aprūpei tiek piešķirts Jēkabpils novadā deklarētām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir  grūti sevi aprūpēt. Pabalsts tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem  EUR 25  vai EUR 50 apmērā katru kalendāro mēnesi, sociālajam darbiniekam izvērtējot  aprūpes apjoma nepieciešamību. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.

Pabalsts audžuģimenei

(28.12.2017. domes sēdē izskatīs grozījumus, un pabalsti arī būs palielināti.)

* pabalsts bērna uzturam 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas  mēnesī vienam bērnam. Bērnam ar invaliditāti tiek piešķirts pabalsts uzturam 60% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam;

* pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 50 apmērā mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā;

* pabalstu bērna ārpusskolas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai līdz EUR 70,00  mēnesī vienam ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietotam bērnam audžuģimenē, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā, izvērtējot audžuģimenes izdevumus interešu izglītībai un transporta izdevumus;

* ievietojot bērnu audžuģimenē vai izvērtējot situāciju un nepieciešamību bērnam, vienreizēju pabalstu gadā EUR 150 apmērā vienam bērnam.
Pašvaldība izmaksā audžuģimenei (vienai personai, kas ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā) pabalstu mēnesī, par audžuģimenes pienākumu pildīšanu EUR 60,00  apmērā.
Pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem:

* vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe ir EUR 250 apmērā.

* vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – EUR 128.06 vai divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invalīdiem kopš bērnības apmērā (EUR 213.44) invalīdam kopš bērnības,  kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe

* pabalsts izglītības iegūšanai paredzēts ikmēneša izdevumiem - EUR 64.03vai viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invalīdiem kopš bērnības apmērā (EUR 106.72)invalīdam kopš bērnības,

* Pabalsts izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.

Materiālās palīdzības pabalstu veidi

Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu pabalstu personām un personu grupām, neizvērtējot to materiālo stāvokli. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem: sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt sekojošus pabalstus.

Sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt sekojošus pabalstus

Pabalsts vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu

* Pabalstu vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 71,14 apmērā piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto bērna dzimšanas apliecību:

* 100% apmērā, ja jaundzimušajam bērnam un abiem vecākiem ir deklarēta pamata dzīvesvieta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;

* 50% apmērā, ja jaundzimušajam bērnam un vienam no vecākiem deklarēta pamata dzīvesvieta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

Pabalstu vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu  EUR 150 apmērā piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto bērna dzimšanas apliecību,  ja vismaz vienam no jaundzimušā vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un bērnam pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsts brīvpusdienām

* bērniem, kuri mācās Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādēs;

* bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;

* bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bet nesaņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai,

* daudzbērnu ģimeņu bērniem (trīs un vairāk bērnu).

* Pabalsts brīvpusdienām – līdz EUR 30.00 tiek izmaksāts katru mēnesi mācību gada laikā, pamatojoties uz piestādīto rēķinu, pārskaitot naudu uzņēmumam, kas nodrošina bērnu ēdināšanu.

Svētku pabalsts:

* EUR 200,00 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā dzīvojošām personām, sasniedzot 100 gadu vecumu”;

* EUR 100,00 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, sasniedzot 90 gadu vecumu”.
Apbedīšanas pabalsts

* Vienreizējs apbedīšanas pabalsts līdz EUR 400,00 apmērā paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarēta iedzīvotāja nāves gadījumā, ja mirušai personai nav tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu. Pabalsta bēru gadījumā piešķiršanas pamats ir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un personas iesniegums, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmērs bēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto pabalstu bēru gadījumā, aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru”.

* Vienreizēju apbedīšanas pabalstu piešķir viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža personai, kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbedīšanu.

Pabalsts vecākiem, kuriem bērns uzsāk mācības 1. klasē

Tiesības saņemt materiālu palīdzību ir Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.

Materiālās palīdzības pabalstu EUR 28.46, bet ar jauno gadu – (EUR 50.00) eiro apmērā vienam bērnam izmaksā vienam no bērna vecākiem.

Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem

Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem EUR 71,14, bet ar jauno gadu –(EUR 75.00) apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

Pabalsts represētām personām

Pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem EUR 28,46, bet sākot ar jauno gadu – (EUR 50.00)apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu EUR 28,46, sākot ar jauno gadu – (EUR 30.00) apmērā ir personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
Pabalsts personai tiek izmaksāts viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas, pamatojoties uz izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (piemēram, dokumentu noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai) līdz EUR 30.00 apmērā tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām personām, individuāli izvērtējot situāciju risināšanai.

Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

EUR 15,00 apmērā mēnesī  tiek  piešķirts aizgādnim, kura aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, vai kam līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu aizgādnis var pieprasīt  no tiesību rašanās dienas, iesniedzot iesniegumu un Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina, ka persona ir iecelta par aizgādni. Pabalsts netiek piešķirts aizgādnim, kas ir aizgādnībā esošas personas laulātais, vecāks, bērns, brālis vai māsa.

Sociālie pakalpojumi

Tie dalās Valsts finansēti sociālie pakalpojumos un pašvaldības  sociālie pakalpojumos.

Valsts finansēti sociālie pakalpojumi

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.279 “Noteikumi par kartību, kāda persona saņem sociālas rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcija, un prasībām sociālas rehabilitācijas.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem darbaspējīgā vecumā, kā arī pēc darba spējīgā vecuma, ja perona strādā. Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienesta atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz noteiktas izziņas.

Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumi

Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām saskaņā ar sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas dokumentiem un pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus

8.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā
8.1.1. aprūpe mājās;
8.1.2. asistenta pakalpojums;
8.1.3. speciālista pakalpojums;
8.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
8.2.1. sociālā rehabilitācija institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgām, no vardarbības cietušām, vardarbību veikušām, krīzes situācijā nonākušām un no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām;
8.2.2. krīzes centra pakalpojums;
8.2.3. sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem;
8.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
8.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām,
8.3.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām,
8.3.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem,
8.3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
8.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā:
8.4.1. sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām personām,
8.4.2. sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
8.5. sociālais darbs pašvaldības sociālajā dienestā;
8.6. citi sociālā atbalsta pakalpojumi:
8.6.1. bērnu rotaļu un attīstības centra pakalpojumi,
8.6.2. Sociālās aprūpes pakalpojumi un aprūpe, kas tuvināti ģimenes videi.

Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2015. gada aprīlī tika uzsākta pārtikas preču komplektu piegāde uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā.

Partnerorganizāciju, kas nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, saraksts pieejams Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapāwww.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām “Partnerorganizācijas”. Sadaļā “Atbalsta vietas” pakāpeniski tiks publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas preču komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos var tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tika uzsākta ar 2015. gada 5.maiju. Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdale uzsākta ar 2015. gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale uzsākta 2015. gada vasarā.

Fonda atbalsta komplektus var saņemttikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

* izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,

* izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakārto, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Jēkabpilī, Rīgas iela 150
pirmdienās 10.00-12.00  12.30-16.00
trešdienās, ceturtdienās  8.00-12.00   12.30-16.00

Sociālo darbinieku pieņemšanas diena un laiks pagastu pārvaldēs:

Ābeļu pagastā
Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem
Eva Zeipe-Mača
pirmdiena, 8.00-16.00, trešdiena  9.00-12.00
T. 26558814
Eva.Zeipe-Maca@jekabpilnovads.lv
”Pagastmāja” Ābeļu pagasts
Sociālā dienesta darbiniece Ilze Dzene -
pirmdiena, otrdiena, trešdiena 8.00-14.00
ceturtdiena 14.00-16.00
T. 65207285; 26327610
ilze.dzene@jekabpilsnovads.lv
 ”Pagastmāja”, Ābeļu pagasts

Dignājas pagastā
Sociālā dienesta darbiniece Lolita Matuseviča -
pirmdiena, trešdiena, piektdiena 8.00-12.00
 T. 20221942
lolita.matusevica@jekabpilsnovads.lv
”Kamenes” Dignājas pagasts

Dunavas pagastā
Sociālā dienesta darbiniece Elita Krīvāne -
pirmdiena, otrdiena,  trešdiena, ceturtdien
9.00-13.00 65229347
T. 20237689
elita.krivane@jekabpilsnovads.lv
”Kastaņi-7” Dunavas pagasts

Kalna pagastā
Sociālā dienesta darbiniece Elizabete Krūkliņa -
pirmdiena, trešdiena 9.00-13.00
T.65229306; 27010871
elizabete.kruklina@jekabpilsnovads.lv
„Atvari”, Kalna pagasts

Zasas pagastā
Sociālā dienesta darbiniece Elizabete Krūkliņa -
otrdiena, ceturtdiena, piektdiena   9.00-13.00
T. 27010871
elizabete.kruklina@jekabpilsnovads.lv
”Astras” Zasas pagasts

Leimaņu pagastā
Sociālā dienesta darbinieks Kaspars Vaišlis -
otrdiena 9.00-12.00
trešdiena 9.00-12.00
T. 27813933
kaspars.vaislis@jekabpilsnovads.lv
Leimaņu TN, Leimaņu pag. pārv.Mežgalē
Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” vadītājs  
Kaspars Vaišlis -
pirmdiena, ceturtdiena, piektdiena 9.00-13.00
T.65229704; 27813933
kaspars.vaislis@jekabpilsnovads.lv
Leimaņu pag., ‘’Mežvijas”

Rubenes pagastā
Sociālā dienesta darbiniece Inita Petenko -
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,
 piektdiena 9.00-14.00
T. 20207157
inita.petenko@jekabpilsnovads.lv
”Svīres” Rubenes pagasts

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 



 22.12.2017



Komentārs








Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom