Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     15
             Vakar:      466
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Es esmu Tev līdzās 1: Kādu palīdzību var saņemt Jēkabpils sociālajā dienestā? (0)

Jēkabpils Sociālais dienests atrodas Brīvības ielā 45, Jēkabpilī. Sociālā dienesta vadītājs ir Juris Tužikovs.
Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kuras audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Sociālā dienesta uzdevumi ir:

1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
2.  veikt sociālā darba plānošanu;
3. sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
4. sniegt sociālo palīdzību – finansiālu vai mantisku atbalstu;
5. novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
6. noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
7. nodrošināt individuālas konsultācijas personām (ģimenēm), kurām radušās sociālas problēmas, palīdzēt atjaunot šo personu (ģimeņu) sociālās funkcionēšanas spējas un veicināt viņu problēmu risināšanu viņu pašu spēkiem;
8. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
9. novērtēt dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
10. izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmējiem, kā arī sniegtās palīdzības/pakalpojuma veidu un apjomu;
11. izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
12.    informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām līdzdarbības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā;
13. sagatavot un sniegt statistikas pārskatus LR Labklājības ministrijai un citām valsts institūcijām, Jēkabpils pilsētas domei, citām institūcijām, kuras, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, ir tiesīgas to pieprasīt.

Sociālā dienesta vadītāja tiešā pakļautībā ir šādas struktūrvienības:  Sociālās palīdzības nodaļa; Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem; Sociālo pakalpojumu nodaļa; Saimnieciskā daļa; Aprūpes mājās birojs; Ģimenes atbalsta centrs (adrese: Rīgas ielā 237, Jēkabpilī); Nakts patversme (adrese: Zaļā ielā 9, Jēkabpilī); Dienas aprūpes centrs (adrese: Jaunā ielā 39i, Jēkabpilī). Darbinieki, kuri nav iekļauti kādā no minētajām struktūrvienībām, saskaņā ar Sociālā dienesta amatu sarakstu ir tieši pakļauti Sociālā dienesta vadītājam (lietvedis, jurists u.c.)

Sociālās palīdzības nodaļa – galvenokārt nodarbojas ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa un dažādu valsts un pašvaldības noteikto sociālo pabalstu vai materiālā atbalsta piešķiršanu. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu novērtējumu, individuāli paredzot klientu līdzdarbību atbilstoši valsts un pašvaldības normatīvajiem aktiem.

Piešķirot sociālo palīdzību, tiek ņemti vērā valsts un pašvaldības noteiktie ienākumu līmeņi:
1) garantētāis minimālais ienākumu līmenis (GMI) – 49,80 euro, atsevišķi dzīvojošiem vecuma vai invaliditātes pensijas un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem – 106,72 euro, bet dzīvojošiem ģimenē - 64,03 euro;
2) ienākumu līmenis, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu ir 128,06 euro;
3) 2017.gadā ienākumu līmenis, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu ir 247,00 euro, atsevišķi dzīvojošam vecuma, invaliditātes vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kuram ir Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ienākumu līmenis ir noteikts 304,00 euro un atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai, kura saņem vecuma/invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku – 342,00 euro.

Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem – tiek veikts darbs ar ģimenēm, kas nokļuvušas krīzes situācijā, ģimenēm ar vardarbības pazīmēm, ģimenēm ar atkarības problēmām, nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un bērniem, kuri klaiņo. Sniedz psihosociālu palīdzību, piesaistot citus profesionāļus – psihologus, psihoterapeitus, bāriņtiesas pārstāvjus, skolu sociālos pedagogus u.c., lai palīdzētu atjaunot klientu sociālās funkcionēšanas spējas.

Sociālo pakalpojumu nodaļa – veic personu individuālo vajadzību un resursu novērtējumu pašvaldības vai valsts nodrošināto īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām saņemšanai; izvērtē apgādnieku ienākumus līdzmaksājuma apmēra noteikšanai; izvērtē sociālās rehabilitācijas (par valsts līdzekļiem) pakalpojumu nepieciešamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem; veic sociālo darbu ar bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas; novērtē personu ikdienas aktivitāti un vidi, lai sniegtu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijai (VDEĀVK) atzinumus medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai; konsultē un sniedz palīdzību tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai; nodrošina Dienas centra pakalpojumu pirmspensijas un pensijas vecuma personām (brīvā laika pavadīšana, izglītošana, praktiskās nodarbības u.c); sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar atkarības problēmām (Zemā sliekšņa centrs) nodrošinot psihosociālu palīdzību un konsultācijas par ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām, B, C hepatīta un HIV eksprestestu veikšanu, šļircu un adatu maiņu intravenozajiem narkomāniem, veic profilaktiskos pasākumus izglītības iestādēs, motivējot dzīvei bez atkarību izraisošam vielām.

Aprūpes mājās birojs – sniedz aprūpes mājās pakalpojumus pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā, pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā, vai vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi. Izvērtē nepieciešamību pēc aprūpes mājās pakalpojuma, nosakot aprūpes līmeni, koordinē aprūpētāju darbu.

Ģimenes atbalsta centrs – nodrošina profesionālu sociālo pakalpojumu sniegšanu un psihosociālu atbalstu, īslaicīgu patvērumu bērniem no 2 – 18 gadu vecumam, kā arī vienam no vecākiem ar bērniem, nodrošinot drošu vidi un patvērumu. Tiesības saņemt šo pakalpojumu ir bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz bāriņtiesas nolēmuma pieņemšanai par aprūpes tiesību atjaunošanu un bērna atgriešanu ģimenē vai ārpusģimenes aprūpi, bērniem pēc vecāku lūguma, ja vecāki nespēj aprūpēt bērnu sakarā ar ārstēšanos; jaundzimušā bērna mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes, kamēr viņa baro bērnu ar krūti, nepilngadīgajām grūtniecēm līdz bērna piedzimšanai,  nepilnai ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā; kā  arī pašvaldības teritorijā pamestiem bērniem, kuru pēdējā dzīvesvieta nav pierādāma, līdz bāriņtiesas nolēmuma pieņemšanai par ārpusģimenes aprūpi.

Dienas aprūpes centrs – nodrošina sociālo aprūpi, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.

Nakts patversme – nodrošina iespēju pārnakšņot, nodrošinot personas drošību, viņa personīgo mantu uzglabāšanu, iespēju izmantot sanitārās telpas, higiēnas līdzekļus,  izmazgāt savu apģērbu, nodrošina brokastis un vakariņas. Šo pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas bez noteiktas dzīvesvietas vai personas, kuras nonākušas krīzes situācijā.

PROJEKTI
Aktuālākais projekts ir 2017. gada 19. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" īstenošanu, kura mērķis ir trīs gadu periodā Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem, tajā skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus un veicināt iedzīvotāju iesaisti tajos, lai sekmētu veselīga dzīvesveida paradumu maiņu.

Projekta ietvaros tiks organizēti 116 veselības veicināšanas pasākumi fiziskās veselības veicināšanai, izglītošanai par veselīgu uzturu, garīgās veselības un seksuālās, reproduktīvās veselības veicināšanu, savukārt sirds, onkoloģisko un garīgo slimību novēršanai plānoti 20 slimību profilakses pasākumi. Kā viena no projekta aktivitātēm ir plānota arī Jēkabpils vispārizglītojošo skolu iesaiste Nacionālajā veselīgo skolu tīklā.

Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" aktivitātes plānotas, balstoties uz Jēkabpils iedzīvotāju veselīga dzīvesveida paradumu un esošās situācijas aprakstu veselības veicināšanas jomā, kas raksturots Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmā 2015.– 2020.gadam.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 252.416,00 EUR, no tām 85 % ir ESF finansējums 214 553,60 EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 37 862,40 EUR apmērā.

PROJEKTS “Atver sirdi Zemgalē”. Programma: Izaugsme un nodarbinātība. Specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2 „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”.
Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona Deinstitucionalizācijas plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Projekts "PROTI un DARI!"
Programma: Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”. Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”. Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus. Sadarbības partneris: Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa projektā "PROTI un DARI!" ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes– regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu; individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs; neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes; speciālistu konsultācijas; dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi); brīvprātīgā darba aktivitātes;  iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos; ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara); iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c. Projekta finansējums: 136 085 EUR

CITI PASĀKUMI
No 2.–4.augustam Jēkabpilī notika Latvijā unikāla labdarības akcija “Dzīvo vesels”. Akcijas laikā vienkopus pulcējās ārsti un medicīnas personāls, lai bez maksas strādātu sabiedrības labā.

Akcijas ietvaros ārsti Jēkabpils reģionālajā slimnīcā sniedz bezmaksas konsultācijas un nodrošinās nepieciešamās ķirurģiskās manipulācijas.
Labdarības akciju “Dzīvo vesels” organizē Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar traumatologu – ortopēdu Kasparu Ūdri, Jēkabpils reģionālo slimnīcu un nodibinājumu “Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonds”.

Labdarības akcijā “Dzīvo vesels” iesaistītie ārsti: Kaspars Ūdris, Viktors Jermolajevs, Artūrs Strazds, Andrejs Miļčevskis, Aldis Šperliņš, Aiva Pakule, Anete Meinarte, Ligita Simsone.


Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Brīvības ielā  45, Jēkabpilī
Pirmdien 09:00 –12:00 un no 12:30 – 17:00
otrdien, trešdien, ceturtdien 09:00–12:00 un no 12:30 –16:00
Klientu reģistratora tālrunis: 652 07092
Sociālo pakalpojumu nodaļas specialists atkarību profilakses jautājumos klientus pieņem:
P,  O,  T,  C    9.00 – 17.00

NODAĻU ADRESES:
Nakts patversme -
atrodas Zaļā iela 9,
apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien 09:00–12:00 un no 12:30–18:00
otrdien, trešdien, ceturtdien 09:00–12:00 un no 12:30–16:00

dienas aprūpes centrs -
atrodas Jaunā iela 39i. Apmeklētājus pieņem sociālā darbiniece Ilona Rubiķe.

Ģimenes atbalsta centrs atrodas Rīgas iela 237. 04.01.2018Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom