Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     387
             Vakar:      717
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Valstī: KNAB pārbaudījis partiju iztērētos 2,7 miljonus eiro (0)

6.februārī notika Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) preses konference, kurā mediju pārstāvji tika informēti par politisko partiju iesniegto 2017.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudēm un to rezultātiem.

Preses konferencē piedalījās KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, priekšnieka vietniece korupcijas novēršanas jautājumos Ilze Jurča un Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāja Amīlija Jaunskunga.

Politiskās partijas un to apvienības 2017.gada vēlēšanu izdevumiem kopā ir izlietojušas 2,7 miljonus eiro. Pirms pašvaldību vēlēšanām partijām tika saziedoti 1 770 979 eiro.

KNAB, izvērtējot partiju un to apvienību iesniegtās deklarācijas, konstatēja, ka 19 politiskās partijas un to apvienības norādījušas nepatiesas ziņas deklarācijā, kopumā nenorādot finanšu līdzekļus 80 592 eiro apmērā. Savukārt 6 politiskās partijas un to apvienības pieņēma neatļautus dāvinājumus (ziedojumus) no juridiskām personām 37 857 eiro apmērā. Šī summa atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām ir jāatmaksā valsts budžetā.

Veicot politisko partiju un to apvienību iesniegto deklarāciju un priekšvēlēšanu aģitācijas pārbaudes, 30 partijām tika pieņemti lēmumi par to saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodu kopsummā 7610 eiro.

No 51 politiskās partijas, kas piedalījās pašvaldību vēlēšanās, 8 partijas likumā noteiktajā termiņā neiesniedza savas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas. Partija“Mūsu zeme” vēl joprojām nav to iesniegusi.

KNAB arī pārbaudījis  315 iesniegumus par priekšvēlēšanu aģitāciju, tai skaitā iespējamu slēptu priekšvēlēšanu aģitāciju un veicis 205 pārbaudes par priekšvēlēšanu aģitācijas iespējamiem pārkāpumiem.

 

Informāciju sagatavoja
Laura Dūša
KNAB galvenā speciāliste
sabiedrisko attiecību jautājumos


KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS

BIROJS

PĀRSKATS

„Par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanās 2017.gadā”

2018.gada 3.janvārī

POLITISKO PARTIJU DEKLARĀCIJU PĀRBAUŽU

REZULTĀTI

 

2017.gada 3.jūnijā notika kārtējās Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas publicēto informāciju 2017.gada 3.jūnijā 119 Latvijas pašvaldībās notika republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās bija jāievēl 1614 republikas pilsētu un novadu domju deputāti.

2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās piedalījās 51politiskā partija.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) priekšvēlēšanu aģitācijas periodā (120 dienas pirms vēlēšanām) uzraudzīja, vai aģitācijas veicēji ievēro tiem noteiktos priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus. Lai īstenotu šo funkciju, KNAB pārbaudīja reklāmas pakalpojumu sniedzēju, politisko partiju un to apvienību, deputātu kandidātu un ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistīto personu iesniegtos 1960 paziņojumus par noslēgtajiem līgumiem par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu un priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu, uz kuriem ir noteikti apmēra ierobežojumi.

Par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā veiktajiem priekšvēlēšanu aģitācijas un partiju finansiālās darbības pārkāpumiem KNAB veica 315 saņemto sūdzību un iesniegumu pārbaudes. Iesniegumos vai sūdzībās gan fiziskās un juridiskās personas, gan politiskās partijas vai to apvienības lūdza KNAB skaidrot likumu normas un ziņoja par konkrētiem gadījumiem, kad iespējams pārkāpti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, izmantoti valsts vai pašvaldību administratīvie resursi priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, kā arī pārkāpti partiju finansēšanas noteikumi.Pārbaudot minētos iesniegumus, Birojs 93 gadījumossniedza normatīvo aktu piemērošanas skaidrojumus, veica 17 pārbaudes par iespējamo administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, kā arī veica 205 pārbaudes par iespējamo slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām un par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas un partiju finansēšanas noteikumupārkāpumiem.Birojs minētajos iesniegumos norādīto informāciju izmantoja turpmākajās politisko partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu ievērošanas pārbaudēs.

2017.gada 120 dienu ilgajā priekšvēlēšanu aģitācijas periodā tika publicēta un pārbaudīta informācija par politisko partiju un to apvienību 3897 saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) par kopējo summu 1 770 979,98euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salīdzinoši 2013.gada priekšvēlēšanu aģitācijas periodā tika publicēta un pārbaudīta informācija par politisko partiju un to apvienību 3307 saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) par kopējo summu 2 262 974,11 euro.

Savukārt 2009.gada priekšvēlēšanu aģitācijas periodā tika publicēta un pārbaudīta informācija par politisko partiju un to apvienību 2975 saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) par kopējo summu 3 079 532,86 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez tam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā tika publicēta un pārbaudīta informācija par politisko partiju un to apvienību saņemtajām biedru naudām, kas pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, par kopējo summu 319821,76euro, kā arī izmaksāts valsts budžeta finansējums par 2017.gada diviem ceturkšņiem 235 363,91 euro apmērā.

2016.gada 8.novembrī KNAB priekšnieks pieņēma lēmumu Nr.1/6545 par valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšanu Partijai “VIENOTĪBA”laika periodā no 2016.gada 15.oktobra līdz 2018.gada 15.oktobrimpar nenorādītiem darījumiem 2014.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā, kuru kopsumma pārsniedza 100 minimālās mēnešalgas,līdz ar to Partijai “VIENOTĪBA” 2017.gadā netika izmaksātsvalsts budžeta finansējums171 669,85 euro apmērā.

 

 

Partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu

deklarācijas

 

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajām prasībām līdz 2017.gada 3.jūlijam visām 51 politiskajām partijām, kas bija iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus uz pašvaldību vēlēšanām, bija jāiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, norādot priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus par laika posmu no 2017.gada 4.februāra līdz vēlēšanu dienai 2017.gada 3.jūnijam.

No 51 politiskās partijas, kas piedalījās pašvaldību vēlēšanās, 8 partijas likumā noteiktajā termiņā neiesniedza savas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, no kurām vēl joprojām nav iesniegusi deklarāciju partija “Mūsu zeme”. Par vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju neiesniegšanu vai savlaicīgu neiesniegšanu, KNAB sauca pie administratīvās atbildības 8 politiskās partijas, uzliekot naudas sodu kopumā 850 euroapmērā.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 10.panta piektā daļa noteic, ja politiskā partija mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, KNAB priekšniekam ir pienākums mēneša laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklarācijās norādītā informācija

 

Atbilstoši iesniegtajās vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādītajai informācijai politiskās partijas un to apvienības2017.gada vēlēšanu izdevumiem kopā ir izlietojušas 2,7 miljonus euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi

 

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.2 panta otrā daļa nosaka, ka vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi ieņēmumi un izdevumi, kas radušies laika posmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums. Līdz ar to 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādāmi visi ieņēmumi un izdevumi, kas radušies laika posmā no 2017.gada 4.februāra līdz 2017.gada 3.jūnijam.

Politisko partiju un to apvienību priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apjoma ierobežojumus reglamentē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums. Savukārt nesaistītā persona priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas.

Pirms vēlēšanāmneviena politiskā partija vai to apvienība nepārsniedza likumā noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēru tās vēlēšanu kampaņas izdevumiem.

2017.gada priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikātika konstatētas 108ar politiskajām partijām un to apvienībām nesaistītas personas, kuras priekšvēlēšanu aģitācijas periodā veica aģitāciju par summu, kas nepārsniedza tām Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktos apmērus.

 

 

 

 

 

Deklarāciju patiesuma un priekšvēlēšanu aģitācijas pārbaudes

 

Pārbaudot politisko partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu ievērošanu, vairākos gadījumos tika konstatēts, ka politiskie spēki nav norādījuši visus savus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus un pieņēmuši neatļautus dāvinājumus no juridiskajām personām, kā arī netika ievēroti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi.

Gadījumos, kad tika konstatēts, ka partiju un to apvienību priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksā fiziskas vai juridiskas personas, KNAB amatpersonas šīs izmaksas pieskaitīja attiecīgo politisko partiju vai to apvienību vēlēšanu kampaņu izdevumiem.

Veicot politisko partiju un to apvienību iesniegto deklarāciju un priekšvēlēšanu aģitācijas pārbaudes, tika konstatēti sekojoši pārkāpumi:

-         19 politiskās partijas un to apvienības norādīja nepatiesas ziņas deklarācijā, kopumā nenorādot finanšu līdzekļus 80 592,90 euro apmērā (Latvijas attīstībai, Alternative, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Vidzemes partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Jaunā konservatīvā partija, Eiroskeptiķu Rīcības partija, Mūsu partija, VIENOTĪBA, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, Latvijas Zaļā partija, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA, Reģionu alianse, Latvijas centriskā partija, Vienota Rēzekne, Apvienība iedzīvotāji, Krimuldas novada partija);

-         6 politiskās partijas un to apvienības pieņēma neatļautus dāvinājumus (ziedojumus) no juridiskām personām 37857,28 euro apmērā. Minētie neatļautie dāvinājumi (ziedojumi) atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām ir jāatmaksā valsts budžetā(Alternative, Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība “Par Neatkarīgu Latviju!”, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",  Latvijas Reģionu Apvienība,  Eiroskeptiķu Rīcības partija)

Nr.

p.k.

Politiskā partija

Nenorādītie finanšu līdzekļideklarācijā

(euro)

Pieņemtie neatļautie ziedojumi no juridiskām personām

(euro)

Atklātie pārkāpumi

(euro)

1. 

Latvijas attīstībai

34 394,20

-

Nav norādītas drošības naudas 1180.00, reklāmas materiālu izgatavošana 33214.20,navievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

2. 

Alternative

15241,32

15241,32

Neatļautuziedojumu 15241.32 pieņemšana no juridiskām personām par reklāmas izvietošanu laikrakstos un publiskās vietās, nav norādīti izdevumi par reklāmu laikrakstos 14429.37 un publiskās vietās 811.95, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

3. 

Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība “Par Neatkarīgu Latviju!”

-

13984,47

Neatļautuziedojumu 13984.47, pieņemšana no juridiskām personām par reklāmas izvietošanu radio un publiskās vietās

4. 

Zaļo un Zemnieku savienība

11 400

5 700(atmaksāts valsts budžetā)

Neatļauta ziedojuma5700.00pieņemšana no juridiskas personas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās, nav norādīti izdevumi par reklāmas izvietošanupubliskās vietās11400.00,  nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

5. 

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

4 324,16

1 423,83

Neatļauta ziedojuma1423.83pieņemšana no juridiskas personas par reklāmas izvietošanu laikrakstos,papildus nav norādīti izdevumi par reklāmas izvietošanu laikrakstos1423.83, internetā 65.20, pasta pakalpojumiem 795.58, reklāmas materiālu sagatavošanu1829.55, drošības nauda 210.00,nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

6. 

Vidzemes partija

2122,82

-

Nav norādīti izdevumi par reklāmas izgatavošanu 1458.51 un izvietošanulaikrakstos 109.48 un publiskās vietās554.83,  nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

7. 

Latvijas Reģionu Apvienība

1 919,74

1144,66 (atmaksāts valsts budžetā)

Neatļauta ziedojuma 1144.66 pieņemšana no juridiskas personas par reklāmas izgatavošanu, nav norādīti izdevumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 40.00 un reklāmas materiālu izgatavošanu1879.74,  nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

8. 

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

1 919,06

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu1840.00 un par reklāmas izvietošanu laikrakstos 79.06,nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

9. 

Jaunā konservatīvā partija

1900

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 1900.00, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

10. 

Eiroskeptiķu Rīcības partija

1 662,51

363,00

Neatļauta ziedojuma 363.00 pieņemšana no juridiskas personas par reklāmas izplatīšanu, nav norādīti izdevumi par reklāmas materiālu sagatavošanu 1299.51 un pasta pakalpojumiem 363.00, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

11. 

Mūsu partija

1260,32

-

Nav norādīti izdevumi par labdarību 359.60, reklāmas izvietošanuradio 583.70 unpubliskās vietās 317.02,nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

 

12. 

VIENOTĪBA

1232,58

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu1080.00 unreklāmas izvietošanu radio 152.58,nav ievērotapriekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

13. 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

1044,43

-

Nav norādīti izdevumi par reklāmas izvietošanu laikrakstos 901.93 un publiskās vietās 142.50,nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

14. 

Latvijas Zaļā partija

856,15

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 480.00 un reklāmas izvietošanu internetā 376.15, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

15. 

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA

328,15

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 150.00 un reklāmas izvietošanu laikrakstos 178.15, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

16.   

Reģionu alianse

300

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 300.00, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

17. 

Mūsu partija

1260,32

-

Nav norādīti izdevumi par labdarību 359.60, reklāmas izvietošanuradio 583.70 unpubliskās vietās 317.02,nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

 

18. 

VIENOTĪBA

1232,58

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu1080.00 unreklāmas izvietošanu radio 152.58,nav ievērotapriekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

19. 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

1044,43

-

Nav norādīti izdevumi par reklāmas izvietošanu laikrakstos 901.93 un publiskās vietās 142.50,nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

20. 

Latvijas Zaļā partija

856,15

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 480.00 un reklāmas izvietošanu internetā 376.15, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

21. 

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA

328,15

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 150.00 un reklāmas izvietošanu laikrakstos 178.15, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

22. 

Reģionu alianse

300

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 300.00, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

23. 

Latvijas centriskā partija

180

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu180.00

24. 

Vienota Rēzekne

180

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 180.00, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

25. 

Apvienība iedzīvotāji

177,46

-

Nav norādīti izdevumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 177.46, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

26. 

Krimuldas novada partija

150

-

Nav norādīti izdevumi par drošības naudu 150.00, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtība

 

kopā

80592,90

36712,62

 

-         26 politiskās partijas un to apvienības neievēroja priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu noformēšanas kārtību (Zaļo un zemnieku savienība, Latvijas attīstībai, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Eiroskeptiķu Rīcības partija, Latvijas Reģionu Apvienība, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, Vidzemes partija, Vienotība Partija, Mūsu partija, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Jaunā konservatīvā partija, Reģionu alianse, Latvijas zaļā partija, LATGALES PARTIJA, Latvijas Krievu Savienība, Krimuldas novada partija, Apvienība iedzīvotāji, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA, Gods kalpot mūsu Latvijai, JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA, Kristīgi demokrātiskā savienība, Vienoti Latvijai, KPV LV, Ogres novadam, PROGRESĪVIE, IZAUGSME);

-         16 politiskās partijas un to apvienības neievēroja likumā noteiktā paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu iesniegšanas kārtību(Alternative, Vidzemes partija, Vienotība Partija, Mūsu partija,Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija,  Jaunā konservatīvā partija, LATGALES PARTIJA, Latvijas Krievu Savienība, Vienota Rēzekne, Jūrmala-mūsu mājas, Kristīgi demokrātiskā savienība, Talsu novada attīstībai, Tev, Jūrmalai, Mēs-Talsiem un novadam,Tukuma pilsētai un novadam, Valmierai un Vidzemei).

 

 

Partiju un to apvienību administratīvā atbildība par likuma prasību neievērošanu

 

Izvērtējot partiju un to apvienību pārkāpumus, KNAB amatpersonas 38partijām vai to apvienībām konstatēja Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma un Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasību neievērošanu. Trim no tām lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā netika uzsākta pārkāpuma maznozīmīguma dēļ, vienai partijai lieta nosūtīta lēmuma pieņemšanai tiesai, četrāmpartijām tika izteiktimutvārdu aizrādījumi, savukārt 30 partijām tika pieņemti lēmumi par to saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodu kopsummā 7610euro.

Nr.

p.k.

Politiskā partija

Atklātie pārkāpumi

Naudas sods (euro)

  1.  

Alternative

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, neatļautu dāvinājumu pieņemšana no juridiskām personām, ziedojumu sarakstu neiesniegšana, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

1500,00

2.

Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība “Par Neatkarīgu Latviju!”

neatļautu dāvinājumu pieņemšana no juridiskām personām, ziedojumu sarakstu neiesniegšana

1400,00

3.

Zaļo un zemnieku savienība

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, neatļautu dāvinājumu pieņemšana no juridiskām personām, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība, ziedojumu sarakstu neiesniegšana

700,00

4.

Latvijas attīstībai

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

500,00

5.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, neatļautu dāvinājumu pieņemšana no juridiskām personām, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

400,00

6.

Eiroskeptiķu Rīcības partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, neatļautu dāvinājumu pieņemšana no juridiskām personām, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība, ziedojumu sarakstu neiesniegšana

300,00

 7.

Latvijas Reģionu Apvienība

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

300,00

8.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība,  ziedojumu sarakstu neiesniegšana

250,00

9.

Vidzemes partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā,

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi, ziedojumu saraksti

250,00

10.

Vienotība Partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

250,00

11.

Mūsu partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

200,00

12.

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība,  ziedojumu sarakstu neiesniegšana,nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

170,00

 13.

Jaunā konservatīvā partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

150,00

 14.

Reģionu alianse

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

150,00

15.

Latvijas zaļā partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība,  ziedojumu sarakstu neiesniegšana

120,00

 16.

LATGALES PARTIJA

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība,nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

120,00

17.

Latvijas Krievu Savienība

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

100,00

18.

Krimuldas novada partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība, ziedojumu sarakstu neiesniegšana

100,00

 19.

Apvienība iedzīvotāji

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtība

70,00

 20.

Latvijas centriskā partija

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā,ziedojumu sarakstu neiesniegšana

70,00

 21.

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība,  ziedojumu sarakstu neiesniegšana

70,00

 22.

Vienota Rēzekne

nepatiesu ziņu norādīšana deklarācijā, nav

nav iesniegti aģitācijas paziņojumi, ziedojumu saraksti

70,00

 23.

Gods kalpot mūsu Latvijai

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtība

50,00

 24.

JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtība

50,00

25.

Jūrmala-mūsu mājas

nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

50,00

26.

Kristīgi demokrātiskā savienība

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas kārtība, nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

50,00

27. 

Talsu novada attīstībai

nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

50,00

28.

Tev, Jūrmalai

nav iesniegti aģitācijas paziņojumi

50,00

 29.

Vienoti Latvijai

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

50,00

 30.

Latvijas Sociālistiskā partija

ziedojumu sarakstu neiesniegšana

20,00

 31.

KPV LV

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

Mutvārdu aizrādījums

 32.

Mēs-Talsiem un novadam

nav iesniegti aģitācijas paziņojumi, ziedojumu saraksts

Mutvārdu aizrādījums

 33.

Ogres novadam

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

Mutvārdu aizrādījums

34.

PROGRESĪVIE

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

Mutvārdu aizrādījums

 35.

IZAUGSME

nav ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtība

Lēmums par atteikšanos uzsākt lietvedību

36.

Tukuma pilsētai un novadam

nav iesniegts aģitācijas paziņojums

Lēmums par atteikšanos uzsākt lietvedību

37.

Valmierai un Vidzemei

nav iesniegts aģitācijas paziņojums

Lēmums par atteikšanos uzsākt lietvedību

38. 

Alūksne un novads-mūsu zeme

nav pildītas kontroles, uzraudzības funkcijas realizējošo valsts institūciju amatpersonu likumīgās prasības

Protokols nosūtīts tiesai lēmuma pieņemšanai

Citi pārkāpumi

 

Vienlaikus KNAB veica 205 resoriskās pārbaudes par iespējamiem pārkāpumiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā.

Gadījumos, kad tika konstatēti Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumi, kuriem nebija saistība ar kādu politisko partiju, tika vērtēta attiecīgo fizisko un juridiskopersonu atbildība, kuru rezultātā KNAB:

1)         par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā ir veicis 17 pārbaudes, no kurām vienai personai ir izteikts mutvārdu aizrādījums par administratīvo resursu izmantošanupriekšvēlēšanu aģitācijas veikšanā un vēl vienā gadījumā ir uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā;

2)         par iespējamo trešo personu pārkāpumiem ir veicis 73 pārbaudes, no kurāmpar priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības neievērošanu tika pieņemti10 lēmumi par  fizisko un juridisko personu saukšanu pie administratīvās atbildības, proti, par priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu izvietošanas kārtības neievērošanu (2 personas), par priekšvēlēšanu aģitācijas  materiālu noformēšanas kārtībasneievērošanu (6 personas), par aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu (2 personas), un uzliekot naudas sodus kopsummā 330 euro apmērā, kā arī četrām personām izteikts mutvārdu aizrādījums, un vēl trijos gadījumos ir uzsāktas lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās, un vienā pārbaude turpinās.

 

 

Politisko partiju parādsaistības

 

Kopumā šobrīd 21 Politisko partiju reģistrā un Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētajai politiskajai partijai ir parādsaistības saistībā ar Biroja pieņemtajiem lēmumiem par saukšanu pie administratīvās atbildības un uzliktajiem naudas sodiem:

Nr.p.k.

Politiskā partija

Parādsaistību kopējais apjoms (euro)

Pārkāpumu laika posms

  1.  

Darba partija

7 114,36

2005

2.

Par Labu Latviju

2 703,46

2010, 2011, 2012

3.

Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība

Par Neatkarīgu Latviju!

1 901,73

2007, 2009, 2011, 2012,2013, 2014

4.

Osipova partija

1 068,15

2009, 2012, 2013

5.

Par Dzimto Valodu!

1 021,14

2012, 2013, 2014, 2015

6.

Mūsu zeme

1 000

2014, 2015, 2016, 2017

7.

Sociālā Taisnīguma partija

750

2013, 2014, 2015

8.

Tautas kontrole

750

2014, 2015, 2016

9.

Suverenitāte

605,72

2011, 2012, 2013

10.

Ražots Latvijā

521,34

2012, 2015, 2016

11.

Latvijas attīstībai

500

2017

12.

A8 partija

450

2013, 2015

13.

Sabiedriskā Komiteja

385,57

2013, 2014

14.

Savienība Latgales sirds

335,57

2013, 2017

15.

Mūsu izvēle

250

2013

 16.

Latviešu Zemnieku Savienība

213,43

2012

 17.

Atbildība-sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība

100

 

2016

18.

Sadarbība

100

2017

19.

Vienota Rēzekne

70

2017

20.

Tēvzemes mantojums

18,98

2010

21.

Pēdējā partija

14,23

2011

Vienlaikus9 politiskajām partijām ir parādsaistības saistībā ar Biroja pieņemtajiem lēmumiem par finanšu līdzekļu atmaksu:

Nr.p.k.

Politiskā partija

Parādsaistību kopējais apjoms (euro)

Pārkāpumu laika posms

  1.  

Partija LPP/LC

752 514,23

2006

 2.

Par Labu Latviju

108 301,92

2010

3.

Reformu partija

77 216,35

2012, 2013

 4.

Darba partija

31 473,92

2002, 2005

 5.

Dzimtene Politiskā patriotiskā apvienība

28 187,69

2005, 2006

6.

Apvienotā sociāldemokrātiskā labklājības partija

4 850,14

2002, 2006

7.

Alternative

4 596,80

2013

 8.

Tautas kontrole

1 982,49

2013

9.

Latvijas Nacionāli Demokrātiskā partija

71,14

2006

Bez tam 34 politisko partiju vai to apvienību valdes locekļi un ieceltie likvidatori nav pabeiguši politisko partiju likvidāciju Uzņēmumu reģistrā:

Nr.p.k.

Likvidācijas uzsākšanas gads

Politiskā partija

  1.  

2006

Latviešu partija

2.

2008

Apvienotā sociāldemokrātiskā labklājības partija

3.

2008

Bauskas rajona Nacionālā apvienība

4.

2008

Darba partija

5.

2008

Demokrātu partija

 6.

2008

Latvijas Apvienotā Republikāņu partija

7.

2008

Latvijas Kalve 06.02.2018Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom