Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     307
             Vakar:      455
            


twitterLouisBonny - Louis Bonnydjale25 - Dzīves ritmādjale25 - Na uliceitaly - Kā tu sapņo savu nākotni?
Blogo arī Tu!
Ekonomika: Varam lepoties ar lielu sieviešu skaitu biznesā (0)

Pirms valsts svētkiem Jēkab­pilī norisinājās forums „Sieviete-biz­nesā-Eiropā”, ko rīkoja “Europe Di­rect” Informācijas centrs Jēkab­pilī sadarbībā ar Latvijas Tirdznie­cības un rūpniecības kameru.

Pasākumā sabiedrībā zināmas sie­vie­tes un veiksmīgas uzņēmējas no da­žādām Latvijas pilsētām stāstīja, kā sa­vienot veik­smīgu uzņēmējdarbību un laimīgu ģime­nes dzīvi un kā uzsākt uz­ņēmējdarbību.

Uzņēmēja, biedrības “LĪDERE” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna pre­zentēja tēmu “Sieviete Latvijas uzņē­mējdarbībā. Mentorings” .

Viņa stāstīja, ka Latvijā pirms pāris gadiem 34% no uzņēmēju kopskaita bija sievietes uzņēmējas, patlaban šis rādītājs pie­audzis līdz 36,56%. Ja šim skaitam pie­vienotu vēl pašnodarbinātās personas, tad sie­vie­šu un vīriešu, kas nodarbojas ar uzņē­mējdarbību, attiecī­ba būtu 50:50. Vēl plašāk daiļā dzimuma pārstāves biz­nesā pārstāvētas tikai Rumānijā un Bul­gārijā, kur sieviešu īpatsvars ir attiecīgi 35% un 41% no visiem uzņēmējiem.

Ģimene ir iemesls, kāpēc sievietes iesaistās uzņēmējdarbībā, kad vairs nav citas izvēles. Tajā pašā laikā sievietei ir aktuāli saplānot biznesu un ģimenes dzīvi tā, lai neciestu neviena no šīm jomām.

„Ja uz augsta atbildīga amata va­kanci piesakās sieviete, viņai vienmēr ir jautājums, kā varēs sabalansēt darbu ar ģimenes pienākumiem. Vīrietim šādi jautājumi nerodas,” saka Aiva Vīksna.

Latvijas uzņēmējdarbības vide mai­nās vienlaikus ar uzņēmējdarbības ak­tivitātes rādītājiem un valsts ekono­misko attīstību. Vēl pirms pāris gadiem plaukstošas ekonomikas situācijā cilvēki pauda ļoti pozitīvu skatījumu par uzņē­mējdarbības aktivitāti. Šobrīd arvien ma­zāk cilvēku saskata labas uzņēmēj­dar­bības iespējas un plāno uzsākt uz­ņēmējdarbību nākotnē. Attieksme pret uzņēmējdarbību ir kļuvusi negatīvāka. Lat­vijas uzņēmējdarbības rādītāji jo­projām ir mazāki par Eiropas vidējo līmeni.

Taču Latvija joprojām var lepoties ar lielo sieviešu skaitu biznesā un vado­šos amatos no visu uzņēmēju kopskaita. To pie­rāda arī biedrības “Līdere” veiktā men­toringa rezultāti, kā arī vizītes Latvijas re­ģionos, kas apliecina, ka ar­vien vairāk sie­viešu vēlas iesaistīties biz­nesā vai uz­sākt savu uzņēmējdarbību, informē “Lī­de­res” valdes priekšsē­dētāja Aiva Vīksna.

Latvijas situācija ir īpaša – sieviešu īpatsvars uzņēmējdarbībā ir trešais lie­lākais Eiropas Sa­vie­nībā (ES).  Lie­tu­vā un Igaunijā sieviešu uzņēmēju īpatsvars ir ma­zāks nekā Latvijā – attiecīgi 28 un 25% no visiem uz­ņēmējiem. ES vidē­ji sieviešu uzņēmēju daļa ir tikai 28% no visiem uzņēmējiem.

Lai arī Latvijas uzņēmējdarbības vi­dē joprojām ir izteikts vīriešu pār­svars, Lat­­vijas biznesa sievietes savas spējas vēr­tē tikpat augstu kā vīrieši. Šis ir īpašs rādītājs salīdzinājumā ar citām Eiropas val­­stīm, norāda A. Vīksna. Tā­dējādi Lat­vi­jas sievietēm piemīt liels uzņēmēj­dar­bības potenciāls. Sieviešu skaits, kas uz­sāk pašas savu biznesu, pēdējo desmit­gadu laikā ir krietni pieaudzis, taču jo­pro­jām ir mazāks nekā potenciāli ie­spē­jams.

Lielākais šķēr­slis biznesa uzsāk­ša­nai ir līdzekļu un resursu trūkums. Tā­dē­jādi, lai uzsāk­tu biznesu, sievie­tēm jā­izmanto pa­šu uzkrātais finan­sē­jums, norāda A. Vīksna. Topošie uzņē­mēji gal­venokārt rīkojas ar saviem personīga­jiem finanšu līdzekļiem un mikrokredī­tiem no ne­formāliem avo­tiem, piemē­ram, radinie­kiem, drau­giem un kolē­ģiem. Tikai nelielai daļai to­pošo uzņē­mē­ju ir pieeja ban­ku kre­dī­tiem. Sie­vie­­tes uzņēmē­jas ir piesardzī­gākas arī tajā ziņā, ka dod priekšroku tā sauk­tajai nepilna laika uzņēmēj­dar­bībai, lai re­zer­vētu lai­ku līdz­šinējam dar­bam, māj­saim­nie­cības aktivitā­tēm vai tml. Iz­vē­las ne­pilna laika režīmu, lai diver­sificētu risku, tas ir, vienlai­cīgi būtu ie­saistī­tas vairākās aktivitātēs. Tādējādi, ja kā­da no šīm aktivitātēm izrādīsies ne­­veiksmīga, no tās varēs atteikties, fi­nan­siāli pārāk neciešot.

Aiva Vīksna uzņēmējām stāstīja par biedrības “LĪDERE” mentoringa pro­grammu. Nākamā Mentoringa pro­gram­ma uzņēmējiem sāksies 2012. gada martā/aprīlī. Pieteikties var līdz 2011. gada 23. decembrim.

Mentoringa programmai var pie­teikties gan jaunie (uzņēmums nav ve­cāks par trim gadiem) un topošie (kuriem ir sava biznesa ideja) uzņēmēji.

Mentoringa programma uzņēmē­jiem ir bez maksas. Vienā programmā ir ne vairāk kā 12 pāri un programmas il­gums ir 12 mēneši. Programmā piere­dzējuši uzņēmēji (mentori) dalās pie­redzē ar jaunajiem/topošajiem uz­ņē­mējiem (pieredzes pārņēmējiem).

Programmas mēr­ķis ir atbalstīt to­po­šos un esošos uzņēmējus Latvijas pil­sētās un laukos, veicināt jaunu uz­ņē­mu­mu dibināšanu un jaunu darbavietu vei­­došanu, nodro­šināt vienkopus brī­vi pie­ejamas infor­mā­ci­jas un konsul­tā­cijas iespējas. Vārds “mentoring” ir at­va­si­nāts no vārda mentors (grieķu valodā “Men­tor”), kas Ho­mē­ra eposā “Odi­seja” ap­zīmē Odiseja dēla Tē­­le­maha audzinā­tā­ju - gudru sirmgalvi.

Forumā uzņē­mē­­­­jām bija iespēja uz­­zināt psiholo­ģis­kas gud­rības “Kā savie­no­jams plauk­stošs bizness un ģiemenes laime, kā, nepazau­dējot sie­višķību, sevī uz­turēt amatperso­nai ne­pieciešamo stin­­grību”. Ar šo te­ma­tu iepazīstināja Jauno psiholoģiju cen­tra direktore Dace Rolava. Forumā tika skarti arī vairāki citi uzņēmējām bū­tiski temati un sniegta praktiska infor­mācija. Foruma noslēgumā notika dis­kusijas un sarunas neformālā gaisotnē.

Sandra Mikanovska 22.11.2011Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom